13 سپتامبر 2023 - محققان ایرانی در متاآنالیز اخیر نشان دادند که شاخص تری گلیسیرید گلوکز(TyG)  توانایی بالایی در تشخیص بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (HF) از افراد بدون نارسایی قلبی دارد. شاخص TyG بالاتر صرف نظر از وجود دیابت نوع 2 و نارسایی قلبی، برابر با پیامدهای نامطلوب تر است.

این یافته‌ها که در ژورنال Cardiovascular Diabetology منتشر شده است، نشان می دهد که شاخصTyG  می‌تواند به عنوان یک نشانگر مقرون‌به‌صرفه و ساده برای طبقه‌بندی خطر و تشخیص زودهنگام افراد در معرض خطر نارسایی قلبی، بکار گرفته شود.

محققان نوشتند: یافته‌های ما از شاخص TyG به‌عنوان یک نشانگر ارزشمند برای ارزیابی خطر بروز نارسایی قلبی در جمعیت‌های مختلف و به‌عنوان یک نشانگر پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی حمایت می‌کند.

نارسایی قلبی نشانه ای از مرحله پایانی بیشتر بیماری های قلبی است. در دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در زمینه درمان و توسعه ابزارهایی برای پیش‌بینی پیامدهای نامطلوب و بروز بیماری های قلبی حاصل شده است، اما هنوز هم در طول زمان افزایش چشمگیری در شیوع نارسایی قلبی مشاهده می شود. بنابراین، شناسایی پیش‌بینی‌کننده‌های خاص‌تر برای رویدادهای HF در آینده یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تحقیق در این زمینه است.

چندین نشانگر زیستی که عمدتاً بر عوامل خطر سنتی، از جمله مقاومت به انسولینو دیابت نوع 2 تکیه دارند، شناسایی و آزمایش شده و در عمل بالینی به همراه مدل‌های پیش‌بینی کننده برای تشخیص نارسایی قلبی، استفاده شده‌اند. مقاومت به انسولین، یک اختلال متابولیک عمده است که درHF  مشاهده می شود و به شدت با پیش آگهی ضعیف در بیماران مرتبط است. شاخصTyG ، به عنوان نشانگر جایگزینمقاومت به انسولین در HF پیشنهاد شده است. با این حال، روشن نیست که آیا TyG یک نشانگر بالینی قابل اعتماد است یا خیر.از این رو، دکتر امیرحسین بهنوش، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همکارانش بر آن شدند تا از طریق مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات موجود به این سوال پاسخ دهند.

برای این منظور، محققان یک جستجوی سیستماتیک برای یافتن مطالعاتی انجام دادند که شاخصTyG در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی یا ارتباط آن با بروز HF را بررسی می‌کرد. نسبت های خطر تعدیل شده (HR) از طریق متاآنالیز اثر تصادفی ادغام شدند. نسبت های خطربا استفاده از TyG به عنوان یک متغیر پیوسته (1 واحد افزایش) و با مقایسه ی گروه دارای بالاترین TyG با گروه دارای کمترینTyG ، محاسبه شد. 30 مطالعه شامل 772809 شرکت ‌کننده در این مرور سیستماتیک وارد شدند.

یافته های این تحقیق به شرح زیر است:

· متاآنالیز هفت مطالعه- که گروه دارای بالاترینTyG را با گروه دارای کمترینTyG مقایسه کرده بودند- افزایش خطر قابل توجه ابتلا بهنارسایی قلبی را در گروه دارای بالاترین TyG، نشان داد(نسبت خطر 1.21).

· همین نتیجه هنگام ادغامنسبت های خطر برای افزایش یک واحدی در شاخص TyG یافت شد(HR= 1.17).

· افزایش بیشتر شاخص TyG با بروز بالاتر نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 یا بیماری عروق کرونر مرتبط بود.

· بروز عوارض جانبی ( بستری مجدد و مرگ و میر) در بیماران مبتلا به نارسایی قلبیباTyG مرتبط بود.

محققان نوشتند: همانطور که تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد، شاخص TyG با بروز و پیامدهای نارسایی قلبی در همه گروه‌های بیماران مرتبط است، و نظارت بر شاخصTyG ممکن است در بیماران مبتلا بهHF  تشخیص داده شده، مفید باشد زیرا می تواند عوارض جانبی را پیش‌بینی ‌کند.

آنها نتیجه گیری کردند که مطالعات بیشتری باید برای تایید این ارتباط ها و بررسی سودمندی بالینی شاخصTyG  انجام شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/tyg-index-simple-and-cost-effective-marker-for-early-detection-of-people-at-high-risk-of-hf-117231