18 ژانویه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله تغذیه، متابولیسم و بیماری های قلبی عروقی نشان داد که شاخص تری گلیسیرید گلوکز (TyG) پایه، ارتباط نزدیکی با پیشرفت افسردگی دارد. همچنین، از منظر متابولیک، نظارت بر شاخصTyG ، برای مدیریت سلامت روان نیازمند توجه بیشتری است.

علائم مغزی در میان افراد مبتلا به بیماریهای غیرواگیر رایج است، در حالی که ارتباط طولی بین شاخص تری گلیسیرید گلوکز(TyG)، به عنوان شاخص سلامت متابولیک و پیشرفت افسردگی نامشخص است. بنابراین، این مطالعه توسط دکتر لان ژنگ و تیمش از بیمارستان دانشگاه Jilin در چین، با هدف بررسی ارتباط شاخصTyG  پایه و پیشرفت افسردگی در بزرگسالان میانسال و مسن انجام شد.

در این مطالعه ی همگروهی گذشته‌نگر از اطلاعات مطالعه طولی سلامت و بازنشستگی چین استفاده شد افراد شرکت کننده در این مطالعه پس از بازدید اول (2011-2012)، هر دو سال یک بار برای نمره ی افسردگی تا بازدید چهارم (2017-2018) دنبال شدند. این مطالعه شامل 8287 شرکت کننده ی بالای 45 سال بود که 45.9 درصد از آنها مرد بودند.

از مدل‌های رگرسیون تعدیل‌شده چند متغیره برای ارزیابی شاخص TyG پایه و ارتباط آن با نرخ تغییر افسردگی در سطح فردی و شیب نمره ی افسردگی استفاده شد.

تفاوت معنی داری در نمره افسردگی در ابتدا در بین چارک های TyG وجود نداشت. در مقایسه با افرادی که در پایین ترین سطح قرار داشتند، شرکت کنندگان در بالاترین چارک شاخصTyG ، به میزان 0.124 نرخ تغییر بالاتری در افسردگی و 0.127 شیب تغییر بالاتری در نمره ی افسردگی داشتند.

ارتباط‌ات مشاهده‌شده صرفنظر از تحلیل‌های حساسیت متعدد، ثابت بود و در مردان، سالمندان و افرادی که اضافه وزن داشتند، نیز ثابت بود.

یافته های این مطالعه قویاً نشان می دهد که شاخص TyG با پیشرفت افسردگی به ویژه در مردان، سالمندان و افراد چاق ارتباط مثبتی دارد، این بینش جدید ممکن است به پیشگیری زودهنگام از افسردگی کمک کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/medicine/news/tyg-index-closely-associated-with-progression-of-depression-105685