28 آوریل 2022- داده های حاصل از متاآنالیز مطالعات مقطعی، ارتباط مثبتی را بین دیابت نوع 2 و افزایش خطر از دست دادن دندان نشان می دهند .این یافته ها در BMC Endocrine Disorders منتشر شد.

مطالعات متعددی ارتباط بین دیابت نوع 2 و از دست دادن دندان را ارزیابی کرده اند، اما نتایج آنها متناقض بوده است، به همین دلیل دکتر امیررضا احمدی نیا، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان و همکارانش، به این نتیجه رسیدند که یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات مشاهده‌ای منتشر شده، انجام دهند.

برای این متاآنالیز، دکتر احمدی نیا و همکارانش، مطالعات مرتبط با این موضوع را در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی - از جمله Scopus، PubMed، ProQuest، Web of Science،Cochrane Library  و در موتور جستجویGoogle Scholar- تا فوریه 2022 جستجو کردند. در مجموع، 22 مطالعه شامل 677532 شرکت کننده، انتخاب و در تجزیه و تحلیل وارد گردید.

نتایج نشان داد که دیابت نوع 2 خطر از دست دادن دندان را افزایش می دهد، با OR یا نسبت شانس تعدیل نشده 1.877 و نسبت شانس تعدیل شده ی 1.2.[1]

در یک تجزیه و تحلیل زیرگروهی بر اساس طراحی مطالعه برای OR تعدیل شده، محققان ارتباط معنی داری را بین دیابت نوع 2 و از دست دادن دندان در مطالعه ی کوهورت(نسبت شانس 1.29)[2]، در مطالعه ی مقطعی(نسبت شانس 1.15)[3] و در مطالعه ی مورد شاهدی(نسبت شانس 5.1)[4] یافتند.

محققان خاطرنشان کردند: علاوه بر این، این ارتباط در زیرگروه‌های دیگری نیز وجود داشت، از جمله در زیر گروه هایی با روش تشخیص یکسان دیابت نوع 2، در قاره ها مشابه و با کیفیت مشابه در مطالعه و تعداد دندانهای از دست رفته ی یکسان. به نظر می رسد این رویداد مطابق با آنچه باشد که در سایر مطالعات اپیدمیولوژیک گزارش شده است، زیرا چندین مورد از ارتباط بین دیابت، بیماری پریودنتال و پوسیدگی دندان حمایت کرده اند. بیماری پریودنتال و پوسیدگی دندان، دو دلیل رایج برای نقطه پایانی یعنی پارامتر از دست دادن دندان هستند.

علاوه بر این، محققان تأیید کردند که هیچ سوگیری در انتشار وجود ندارد.دکتر احمدی نیا و همکارانش در پایان با بیان اینکه نتایج مطالعه ی آنها ارتباط مثبتی بین دیابت نوع 2 و از دست دادن دندان در مطالعات مقطعی را نشان داد، افزودند: بدون شک برای تایید نتایج فعلی در آینده به مطالعات آینده نگر در مقیاس بزرگ نیاز داریم.

منبع:

https://www.healio.com/news/endocrinology/20220427/type-2-diabetes-increases-risk-for-tooth-loss[1]نسبت‌های شانس را می‌توان تعدیل کرد، یا تعدیل نکرد (که خام نیز نامیده می‌شود). در اپیدمیولوژی، یکOR تعدیل نشده، خطر نسبی را بین یک رویداد خاص در یک گروه در معرض با یک رویداد خاص در یک گروه بدون مواجهه تخمین می زند. ORهای تعدیل شده برای کنترل سوگیری مخدوش کننده ها استفاده می شوند.

[2](OR = 1.29; 95% CI, 1.07-1.51)

[3](OR = 1.15; 95% CI, 1.06-1.23)

[4](OR = 5.1; 95% CI, 1.01-9.18)