23 مه 2023 - درمان خط اول با بواسیزوماب برای ادم ماکولای مرتبط با انسداد ورید مرکزی یا همیرتینال، در یک مطالعه ارزیابی اقتصادی جدید که در JAMA Ophthalmology منتشر شد، مقرون به صرفه اعلام شد.

این مطالعه به دنبال پاسخ به سوال مقرون به صرفه بودن نسبی بواسیزوماب در مقابل افلیبرسپت برای درمان ادم ماکولا مرتبط با انسداد ورید مرکزی (CRVO) یا همیرتینال (HRVO) طراحی گردید. یافته‌ها با توجه به حداقل تفاوت در نتایج حدت بینایی و تفاوت قابل توجه هزینه‌ها بین افلیبرسپت و بواسیزوماب ارائه شد.

انسداد ورید شبکیه، دومین بیماری شایع عروقی شبکیه است. در کارآزمایی SCORE2، نتایج درمان با بواسیزوماب بر حدت بینایی در بیماران مبتلا به ادم ماکولا به دلیل انسداد ورید همیرتینال یا مرکزی شبکیه پس از شش ماه درمان، با نتایج حاصل از درمان با افلیبرسپپت مشابه بود.

دکتر استیون ام. کیمز و همکارانش از گروه Medwin در سنت لوئیس، میسوری با هدف بررسی مقرون به صرفه بودن نسبی بواسیزوماب در مقابل افلیبرسپت برای درمان ادم ماکولا مرتبط با CRVO یاHRVO ، این مطالعه را انجام دادند.

در این مطالعه از یک گروه میکرو شبیه‌سازی از بیماران با ویژگی‌های جمعیتی و بالینی مشابه با شرکت‌کنندگان در مطالعه ی SCORE2 و فرآیند مارکوف استفاده شد. گروه شبیه سازی شده شامل 5000 بیمار بود که 100 بار مورد ارزیابی قرار گرفتند، که هر کدام با مجموعه مشخصه های متفاوتی به طور تصادفی بر اساس کارآزمایی SCORE2 انتخاب شدند. پارامترها با استفاده از رویکرد نمونه تقسیم شده از جمعیت SCORE2 برآورد و اعتبارسنجی شدند.

بیماران به صورت تصادفی به دو گروه بواسیزوماب (و به دنبال آن درمان با افلیبرسپت در بیماران با پاسخ ضعیف یا مرزی به بواسیزوماب طبق پروتکل پس از 6 ماه ) در مقابل افلیبرسپت (به دنبال آن درمان با ایمپلنت دگزامتازون در بیماران با پاسخ ضعیف یا مرزی به افلیبرسپت پس از 6 ماه) تقسیم شدند. نتیجه اولیه این مطالعه نسبت افزایشی هزینه به فایده بود.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· شبیه سازی نشان داد که بیماران تحت درمان با افلیبرسپت یک هزینه مورد انتظار 18127 دلاری بیشتر از بیماران تحت درمان با بواسیزوماب در سال بعد از شروع خواهند داشت.

· با عدم برتری بالینی نسبت به بواسیزوماب (یعنی بیماران تحت درمان با بواسیزوماب نسبت به افلیبرسپت امتیاز حدت بینایی حروف 4 در چشم درمان شده و 2 در چشم دیگر داشتند)، این یافته ها نشان می دهد که خط اول درمان با بواسیزوماب بر افلیبرسپت در گروه شبیه سازی شده از شرکت کنندگانSCORE2 برتری دارد.

· در سطوح قیمت فعلی، افلیبرسپت تنها در صورتی گزینه مقرون به صرفه ی ترجیحی در نظر گرفته می شود که سلامتی تقریباً کامل را به بیمار بازگرداند.

محققان نوشتند: در حالی که برخی از بیماران مبتلا به ادم ماکولا مرتبط با CRVO یا HRVO وجود دارند که از درمان خط اول با افلیبرسپت در مقایسه با بواسیزوماب بهره مند می شوند اما با توجه به حداقل تفاوت در نتایج حدت بینایی و بالا بودن قابل توجه هزینه ی افلیبرسپت در مقابل بواسیزوماب، "درمان خط اول با بواسیزوماب برای این بیماری مقرون به صرفه است."

منبع:

https://medicaldialogues.in/ophthalmology/news/first-line-bevacizumab-treatment-cost-effective-for-crvo-or-hrvo-associated-macular-oedema-jama-111779