داپاگلیفلوزین برای بزرگسالان مبتلا به بیماری پیشرفته ی کلیوی موثر و بی خطر است

16 ژوئیه 2021- نتایج حاصل از کارآزمایی DAPA-CKD نشان می دهد که مهارکننده هایSGLT2  ، مزایای کلیوی و قلبی و عروقی را برای بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته ی کلیوی که یک جمعیت آسیب پذیر هستند، فراهم می کنند.

مطالعات نشان داده است که گروهی از داروهای دیابت به نام مهارکننده های کوترانسپورتر 2 سدیم-گلوکز (SGLT2)می توانند مزایای کلیوی و قلبی و عروقی  را برای افراد با دیابت یا بدون دیابت و با یا بدون اختلال عملکرد کلیوی فراهم کنند. تجزیه و تحلیل کنونی که در شماره ی آینده JASN منتشر خواهد شد،اکنون بینشی در مورد اثربخشی و ایمنی مهارکننده های SGLT2 در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی پیشرفته، فراهم می کند.

برای این تجزیه و تحلیل، دکتر Glenn M. Chertow، از دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد و همکارانش داده های آزمایش Dapagliflozin و پیشگیری از عوارض جانبی در بیماری مزمن کلیوی(DAPA-CKD)  را بررسی کردند. در این مطالعه بیماران با و بدون دیابت نوع 2 و با عملکرد کلیوی کمی کاهش یافته و به شدت کاهش یافته (مرحله ی چهار CKD) شرکت داشتند.

در مطالعه یDAPA-CKD ، 624نفر از 4304 نفر (14 درصد) به بیماری مرحله 4 CKD مبتلا بودند- در شروع مطالعه eGFR  یا میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمین زده شده که معیاری از عملکرد کلیه است تا 25 میلی لیتر در دقیقه /1.73 مترمربع کاهش یافته بود. بیماران به طور تصادفی برای دریافت روزانه ی داروی داپاگلیفلوزین یا دارونما در نظر گرفته شدند. در میان بیماران مبتلا به مرحله 4CKD ، افرادی که بطور تصادفی تحت درمان با داپاگلیفلوزین قرار گرفتند 27٪ کاهش در نقطه پایانی ترکیبی اولیه (ترکیبی از کاهش مداوم و زیاد عملکرد کلیه، نارسایی کلیه یا مرگ) و به ترتیب 29٪ ، 17٪ و 32٪ کاهش را در نقاط انتهایی کلیه، قلب و عروق و مرگ و میر در مقایسه با افرادی گروه دارونما، تجربه نمودند. میزان عوارض جانبی جدی در دو گروه مشابه بود.

دکتر Chertow،گفت: این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اثرات داپاگلیفلوزین در بیماران با مرحله 4CKD ، مشابه با تأثیر این دارو بر بیماران با CKD خفیف تا متوسط ​​است. بر اساس این نتایج، دارویی که در ابتدا برای درمان دیابت تهیه شده است، می تواند برای بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی مبتلا به دیابت و بدون دیابت از جمله بیماران مبتلا بهCKD  متوسط ​​تا پیشرفته سودمند باشد.

نکات برجسته ی این تحقیق:

·        داپاگلیفلوزین از گروه مهار کننده های کوترانسپورتر 2 سدیم - گلوکز، خطرات کلیوی، قلبی عروقی و مرگ و میر را در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی پیشرفته، کاهش می دهد، این مزایا مانند مزایایی است که در افرادی با عملکرد طبیعی یا اختلال متوسط کلیه دیده می شود.

·        میزان عوارض جانبی جدی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی پیشرفته که داپاگلیفلوزین یا دارونما دریافت کرده اند، مشابه بود.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/dapagliflozin-found-effective-and-safe-in-adults-with-advanced-kidney-disease