خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کمتر است

23فوریه 2021- بر اساس مطالعه ی منتشر شده در ژورنالRheumatology ، خطر آرتریت روماتوئید(RA) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) کمتر است، محققان معتقدند این کاهش خطر ممکن است به دلیل استفاده از استاتین ها باشد.

پرفسور Dawit T. Zemedikun ، از دانشگاه بیرمنگام در انگلستان، و همکارانش یک مطالعه کوهورت گذشته نگر برای مقایسه خطر RA و بررسی نقش کنترل قند خون بر این خطر، انجام دادند. در مجموع 224،551 نفر از بیمارانی که به تازگی دیابت نوع 2 برای آنها تشخیص داده شده بود با 449101 بیمار فاقدT2DM ، مطابقت داده شدند و برای ارزیابی خطرآرتریت روماتوئیددنبال شدند.

محققان دریافتند که میزان بروزRA ، در دوره ی مطالعه به ترتیب 8.1 و 10.6 در هر 10000 نفر سال بود (نسبت خطر تنظیم شده 0.73 ، فاصله اطمینان 95 درصد ، 0.67 تا 0.79) نسبت خطر تعدیل شده در بیمارانی که در طول زندگی خود از استاتین ها استفاده نکرده بودند، 0.89 (با اطمینان 95 درصد ، 0.69 تا 1.14) بود.

پس از تعیین کمیت تاثیرات کنترل گلیسمیک، داروهای ضد دیابت و استاتین ها بر خطر RA، ارتباط معنی داری برای کنترل قند خون، استفاده از متفورمین و مهارکننده های دی پپتیدیل پپتیداز -4 با ابتلا به آتریتروماتوئیدمشاهده نشد. با این حال، در میان مبتلایان بهT2DM ، یک اثر محافظتی برای افرادی که از استاتین ها استفاده می کردند، برای ابتلا بهRA ،- با شواهدی از ارتباط طول مدت استفاده از استاتین ها با پاسخ-مشاهده گردید (نسبت خطر تنظیم شده 0.76 ، فاصله اطمینان 95 درصد ، 0.66 تا 0.88) .

نویسندگان اظهار داشتند: نتایج مطالعه ی ما نشان می دهد که استفاده از استاتین ها ممکن است با کاهش خطر ابتلا بهRA همراه باشد، یافته ای که نیاز به بررسی بیشتر در کارآزمایی های بالینی بعدی دارد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2021-02-rheumatoid-arthritis-patients-t2dm.html