20 ژانویه 2023- پژوهشگران در مطالعه ای که در Molecular Nutrition & Food Research منتشر شد، اظهار داشتند که استفاده از جوانه برنج قهوه ای (GBR) در بیماران دیابت نوع 2 با بهبود شاخص های بیوشیمیایی همراه است. مکانیسم اساسیاین تاثیرات می تواند بهبود مقاومت به انسولین و تسریع کاتابولیسمBCAA (اسیدهای آمینه شاخه دار) باشد.

در گروه بیماران دریافت کننده ی GBR، کاهش قند خون ناشتا، کاهش انسولین ناشتا و کاهش BCAA سرم و بهبود عملکرد جزایر مشاهده شد.

مصرف مقادیر کافی از غذاهای حاوی غلات کامل برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مفید است. با این حال، روشن نیست که آیا اثرات پیشگیرانه ی مربوط به متابولیسم اسیدهای آمینه شاخه دار است یا خیر؟ دکترYujuan Shan و همکارانش از دانشگاه پزشکی Wenzhou درچین، با هدف ارزیابی تأثیر مصرف جوانه ی برنج قهوه ای بر متابولیسم اسیدهای آمینه شاخه ‌دار در بیماران دیابتی نوع 2، یک کارآزمایی تصادفی و کنترل‌شده انجام شد.

به طور تصادفی شرکت کنندگان مبتلا به دیابت 2 در دو گروه GBR( 42نفر) یا کنترل (25 نفر غذای عادی) قرار گرفتند. به گروه GBR، روزانه  100 گرم جوانه ی برنج قهوه ای، به مدت سه ماه داده شد. محققان نمونه های سرم و پرسشنامه بسامد غذا (FFQ) را قبل و بعد از مداخله جمع آوری کردند.

یافته های این مطالعه به شرح زیر بود:

· در گروه GBR، انسولین ناشتا(FINS)، قندخون ناشتا (FBG) و BCAA سرم کاهش یافت و عملکرد جزایر بهبود یافت.

· تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد کهFBG (نسبت شانس:1.55) و انرژی(نسبت شانس:1.21) به طور مثبت با سطح سرمی کل BCAAs مرتبط بودند، در حالی که انسولین ناشتا با سطح سرمی کلBCAAs ، ارتباط منفی داشت(نسبت شانس:0.20).

· افزایش قابل توجهی در آنزیم‌های کلیدی تجزیه ی BCAA وجود داشت که با فعال کردن پیروات دهیدروژناز (PDH) باعث افزایش گلیکولیز می‌شوند.

نویسندگان نتیجه گیری کردند که " جوانه ی برنج قهوه ای می تواند شاخص های بیوشیمیایی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 را بهبود بخشد و مکانیسم زمینه ای این تاثیرات ممکن است از طریق بهبود مقاومت به انسولین و تسریع کاتابولیسم BCAA باشد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/germinated-brown-rice-may-benefit-diabetes-patients-through-catabolism-of-branched-chain-amino-acids-105525