11 اکتبر 2023- یافته های یک مطالعه ی اخیراً منتشر شده در JAMA Pediatrics بر نقش مداخلات ورزشی در بهبود نشانگرهای مقاومت به انسولین در میان نوجوانان و کودکان دارای اضافه وزن یا چاق تاکید می کند.

محققان توصیه کردند که نوجوانان و کودکان دارای اضافه وزن یا چاق تمرینات مقاومتی را در کنار برنامه‌های تمرین تناوبی هوازی و با شدت بالا (HIIT) برای حداقل دو تا سه جلسه 60 دقیقه‌ای در هفته انجام دهند.

این مطالعه نشان داد که جوانان دارای اضافه وزن که حداقل دو تا سه جلسه ی 60 دقیقه‌ای فعالیت متوسط تا شدید در هفته، ترجیحاً از نوع HIIT به تنهایی یا همراه با تمرین مقاومتی انجام می‌دادند، به پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ارزیابی مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین(HOMA-IR)و انسولین ناشتا دست یافتند.

چاقی کودکان همچنان یک چالش عمده بهداشت عمومی در قرن بیست و یکم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به نظر می‌رسد که علت دقیق آن مشخص نیست، اما اعتقاد بر این است که عوامل روانی، عادات غذایی ناسالم، عدم تحرک فیزیکی و ژنتیک در آن نقش دارند. مقاومت به انسولین مرتبط با چاقی و اختلال در متابولیسم گلوکز در جوانان می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و سایر اختلالات متابولیک را در نوجوانی و فراتر از آن افزایش دهد.

بنابراین، ترویج عادات سالم برای پیشگیری و مدیریت چاقی کودکان بسیار مهم است زیرا این امر می تواند به کاهش خطر اختلالات متابولیک فوق الذکر کمک کند. اگرچه فوایدی برای اکثر روش‌های ورزشی گزارش شده است، اما هیچ دانشی در مورد مؤثرترین رویکردها برای کاهش مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و دوز بهینه ورزش برای آنها وجود ندارد.

برای پر کردن این شکاف دانش، آنتونیو گارسیا هرموسو و همکارانش به مقایسه ی روش‌های تمرین ورزشی پرداخته و ارتباط آن با تغییرات در نشانگرهای مقاومت به انسولین در میان جوانان دارای اضافه وزن و چاق را بررسی کردند، آنها به دنبال یافتن یک دوز ورزشی بهینه، بودند.

برای این متاآنالیز شبکه ای و مرور سیستماتیک، محققان 6 پایگاه داده ی الکترونیکی را برای کارآزمایی‌های بالینی تصادفی که نتایج مرتبط با HIIT، تمرین مقاومتی، تمرین هوازی یا ترکیبی از این مداخلات را گزارش کرده بودند، از آغاز تا 1 آوریل 2023 جستجو کردند. 55 مطالعه برای این تجزیه و تحلیل انتخاب شدند، که شامل 3051 کودک و نوجوان (میانگین سنی، 13.5 سال؛ 50.4 درصد دختر) بودند.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· ورزش با کاهش انسولین ناشتا(MD برابر با 4.38-میکرویونیت بر میلی لیتر) و کاهش مقاومت به انسولین بر اساسHOMA-IR ( MDبرابر با 0.87-) همراه بود.

· یک ارتباط غیرخطی در هر دو نشانگر مشاهده شد، با حداقل دوز ورزش مورد نیاز تقریباً 900 تا 1200 دقیقه معادل متابولیک کار[1] در هفته، به ویژه در کودکان و نوجوانانی که به مقاومت به انسولین در ابتدای مطالعه مبتلا بودند.

· تمرین ترکیبی HIIT و مقاومتی در هفته، و یا تمرین هر دو همزمان در هر جلسه ی ورزشی موثرترین رویکرد برای کاهش نشانگرهای مقاومت به انسولین بود.

· به طور متوسط، قطعیت شواهد از کم تا متوسط، متفاوت بود.

محققان نتیجه گیری کردند که بررسی بیشتر برای تدوین توصیه هایی برای حداقل فعالیت بدنی که به طور موثر مقاومت به انسولین را برطرف می کند، خطر دیابت نوع 2 را کاهش می دهد و از سندرم متابولیک در این جمعیت خاص جلوگیری می کند، حیاتی خواهد بود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/pediatrics-neonatology/news/hiit-alone-or-alongwith-resistance-exercises-may-significantly-lower-insulin-resistance-markers-in-obese-youth-jama-118616[1]نمره ی 1برایMETیا معادل متابولیک کارنشان دهنده مقدار انرژی مصرف شده در زمان استراحت است. دانشمندان با استفاده از این به عنوان معیار، به فعالیت های رایج بر اساس METامتیازمی دهند.