27 آوریل 2022 - بر اساس مطالعه ای که در 27 آوریل به صورت آنلاین در Pediatrics منتشر شد، تجویز آنتی بیوتیک برای کودکان 6 تا 24 ماهه، با کاهش ایمنی ناشی از واکسن مرتبط است.

پرفسور تیموتی جی چاپمن، از موسسه تحقیقاتی بیمارستان عمومی روچستر در نیویورک و همکارانش، 560 کودک 6 تا 24 ماهه را در یک مطالعه کوهورت از سال 2006 تا 2016 ، برای بررسی ارتباط بین مصرف آنتی بیوتیک و مصونیت ناشی از واکسن، تحت نظارت قرار دادند. یک تحلیل گذشته‌نگر برنامه‌ریزی نشده و ثانویه از سوابق پزشکی به طور همزمان در مورد نسخه‌های آنتی‌بیوتیک و اندازه‌گیری پاسخ های آنتی‌بادی به واکسن ها، انجام شد.

از بین 560 کودک، 342 کودک نسخه آنتی بیوتیک دریافت کرده و 218 نفر نسخه آنتی بیوتیک دریافت نکرده بودند.

محققان دریافتند که در کودکانی که آنتی‌بیوتیک دریافت کرده بودند، سطوح آنتی‌بادیهای القا شده توسط واکسن برای چندین آنتی‌ژن دیفتری- کزاز- سیاه سرفه(DTaP) و کونژوگه پنوموکوکی(PCV) پایین تر است. در کودکانی که آنتی‌بیوتیک دریافت کرده بودند، در سنین 9 و 12 ماهگی، فراوانی آنتی‌بادی‌های القا شده توسط واکسن کمتر از سطح حفاظتی مورد انتظار بود. یک ارتباط منفی برای دوره های آنتی بیوتیک در طول زمان با سطوح آنتی بادی القا شده توسط واکسن مشاهده شد. برای هر دوره آنتی بیوتیکی که کودک دریافت کرده بود، سطوح آنتی بادی قبل از تزریق واکسن تقویت کننده(prebooster) به آنتی ژن های  DTaP، هموفیلوس آنفلوآنزای نوع  b، فلج اطفال غیرفعال وPCV ، به ترتیب به میزان 5.8، 6.8، 11.3 و 10.4 درصد کاهش یافت، در حالی که سطوح آنتی بادی پس از واکسن تقویت کننده(postbooster) به ترتیب به میزان 18.1 ، 21.3، 18.9 و 12.2 درصد، کاهش داشت.

نویسندگان نوشتند: شواهد جدید ما نشان می دهد در مورد تجویز بیش از حد آنتی بیوتیک ها باید احتیاط کنیم، زیرا به نظر می رسد یک اثر نامطلوب سبب کاهش پاسخ به واکسن ها، می شود.

منبع:

https://consumer.healthday.com/negative-link-for-antibiotics-vaccine-induced-immunity-in-infants-2657204361.html