28 آوریل 2023- محققان روش جدیدی را با استفاده از آزمایش خون برای تشخیص اینکه آیا یک فرد از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کند یا خیر، ابداع کرده اند و با استفاده از این روش، نشان داده اند که رژیم غذایی مدیترانه ای با خطر کمتر دیابت نوع 2 مرتبط است.دکتر Jakub Sobiecki، از دانشگاه کمبریج، انگلستان، و همکارانش این یافته ها را در 27 آوریل در مجله دسترسی آزادPLOS Medicine  ارائه کردند.

تحقیقات قبلی نشان داده است که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در افرادی که بر اساس گزارش خودشان، رژیم مدیترانه ای را دنبال می کردند، نسبتاً کمتر است. با این حال، دکتر Sobieckiمعتقد است که گزارش‌های شخصی وجود این ارتباط را نامطمئن می‌ سازد. تا به حال، ارتباط بالقوه ی بین رژیم غذایی مدیترانه ای و خطر دیابت نوع 2، بر اساس شاخص های بیولوژیکی عینی یا نشانگرهای زیستی برای پایبندی به این رژیم غذایی، ارزیابی نشده است.

دکتر Sobieckiو همکارانش یک شاخص جدید مبتنی بر نشانگرهای زیستی برای یک رژیم غذایی مدیترانه ای ایجاد کردند که بر اساس سطوح مولکول های خاصی در خون تعیین می شود. ابتدا، محققان تشخیص دادند که سطوح خونی 24 اسید چرب و 5 کاروتنوئید را می توان برای پیش بینی اینکه آیا شرکت کنندگان در یک کارآزمایی بالینی 128 نفری از یک رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی کرده اند یا خیر، استفاده کرد. سطوح این مولکول ها در خون افراد برای محاسبه ی یک امتیاز نشانگر زیستی مورد استفاده قرار گرفت که محققان از آن به عنوان معیاری برای میزان پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای استفاده کردند.

سپس، محققان امتیاز نشانگرهای زیستی را در مطالعه‌ای بر روی 340234 نفر که در هشت کشور اروپایی زندگی می‌کردند، اعمال کردند که از این تعداد 9453 نفر در طول پیگیری به دیابت نوع 2 مبتلا شدند و نشانگرهای زیستی مربوطه را در این افراد اندازه‌گیری نمودند. محققان با مقایسه آنها با 12749 شرکت کننده که به دیابت نوع 2 مبتلا نشده بودند، دریافتند که افرادی که امتیاز نشانگرهای زیستی آنها نشان دهنده ی تبعیت بیشتر از رژیم غذایی مدیترانه ای است، کمتر به دیابت نوع 2 مبتلا می شوند.

برای مقایسه، محققان همچنین از شرکت کنندگان خواستند که رژیم غذایی خود را گزارش دهند. آنها دریافتند که استفاده از امتیاز نشانگر زیستی، ارتباط قوی تری را بین رژیم غذایی مدیترانه ای و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نسبت به ارزیابی بر اساس گزارش خود افراد، شناسایی می کند. این یافته نشان می دهد که مطالعات قبلی مبتنی بر گزارش افراد شرکت کننده، ممکن است این ارتباط را کمتر از مقدار واقعی بیان کرده باشند.

بر اساس این یافته‌ها، محققان استدلال کردند که حتی یک بهبود جزئی در پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ ای می‌تواند به طور معناداری بروز دیابت نوع 2 را کاهش دهد. با این حال، آنها همچنین خاطرنشان کردند که تحقیقات بیشتری برای تأیید و گسترش این یافته‌های جدید مورد نیاز است، زیرا در حال حاضر مشخص نیست که این امتیاز نشانگر زیستی تا چه حد برای این رژیم غذایی مدیترانه‌ای اختصاصی عمل می کند.

پروفسور نیتا فروهی، نویسنده ی ارشد این مقاله گفت: تحقیق ما با ترکیب اطلاعات حاصل از یک کارآزمایی بالینی رژیم غذایی و یک مطالعه ی کوهورت بزرگ برای شناسایی و به کارگیری نشانگرهای زیستی خون برای یک الگوی غذایی، هیجان انگیز است و اهمیت توسعه روش های بهتر برای مطالعه ارتباط رژیم غذایی-بیماری را نشان می دهد، زیرا اتکا به یادآوری ذهنی آنچه که افراد خورده اند، سبب محدودیت هایی می شود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-04-biomarker-score-adherence-mediterranean-diet.html