21 اوت 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده درPLOS One ، ارتباط بین مصرف بیشتر شیر و کاهش خطر ابتلا به دیابت را نشان داده است.

محققان شیوع بسیار بالایی از عدم تداوم لاکتاز( LNPیا lactase non-persistence) را در جمعیت تایلند یافتند. با این حال، آنها نتوانستند تفاوت معنی داری در فرکانس مصرف شیر با وضعیت عدم تداوم لاکتاز پیدا کنند.

قند لاکتوز در شیر پستانداران مانند شیر انسان یا شیر گاو یافت می شود و یکی از رایج ترین دی ساکاریدهای مصرفی در انسان است. ظرفیت هضم و جذب لاکتوز، به بیان مناسب ژن لاکتاز- فلوریزین هیدرولاز (LCT) که به آن آنزیم "لاکتاز" نیز گفته می شود، در انتروسیت ها در ارتباط با مخاط دست نخورده روده کوچک، وابسته است.

مطالعات قبلی نشان داده است که افرادی که به طور ژنتیکی لاکتاز ندارند، لبنیات کمتری مصرف می‌کنند که ممکن است خطر ابتلا به چندین بیماری غیرواگیر را افزایش دهد. همچنین، عدم تداوم لاکتاز خود با مقاومت به انسولین مرتبط است. با این حال، داده ها در مورد وضعیت عدم تداوم لاکتاز و مصرف لبنیات در کشورهای در حال توسعه، محدود است.

دکتر Wichai Aekplakorn و همکارانش، از دانشگاه ماهیدول در بانکوک، تایلند، با هدف بررسی شیوع عدم تداوم لاکتاز در افراد مبتلا به دیابت و بدون دیابت در جمعیت تایلند، و ارتباط بین عدم تداوم لاکتاز، مصرف شیر، و خطر ابتلا به دیابت، این مطالعه را انجام دادند.

برای این منظور، محققان یک مطالعه مورد-شاهدی را شامل شرکت کنندگان در نظرسنجی ملی معاینات سلامت انجام دادند. جداسازی DNA از خون برای تعیین پلی‌ مورفیسم ژن  LCT -13910C>T (rs4988235)  انجام شد و با استفاده از طیف‌سنجی جرمی و سیکلر حرارتی لمسی در مرکز ژنومیکس پزشکی، بیمارستان دانشکده پزشکی راماتی‌بودییک پردازش شد.

تعداد 1756 شرکت ‌کننده با تشخیص قبلی دیابت یا گلوکز پلاسما ناشتا ≥126 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل 2380 گروه کنترل در این مطالعه، بررسی شدند. در مجموع 4136 شرکت‌کننده شامل 62% زن و 98.8% بالای 30 سال بودند.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· ژنوتیپ هموزیگوت CC(یعنی عدم تداوم لاکتاز) در 98.6% افراد مشاهده شد و تنها 1.4 درصد حامل ژنوتیپ هتروزیگوت CT بودند.

· از میان جمعیت مورد مطالعه، 76 درصد افراد کمتر از 1 وعده در ماه شیر مصرف کردند.

· مصرف شیر و خطر ابتلا به دیابت در میان شرکت کنندگان با ژنوتیپCC یاCT ، قابل مقایسه بود.

· مردان، تحصیلات پایین تر و افراد مسن شانس کمتری برای مصرف حداقل یک وعده شیر در ماه داشتند.

· علاوه بر متغیرهای مختلف پایه، مصرف بیشتر شیر با خطر کمتر دیابت مرتبط بود.

محققان نوشتند: ما شیوع بسیار بالایی از عدم تداوم لاکتاز را همانطور که توسط ژنوتیپ CC در جمعیت تایلندی تعریف شده بود با نسبت کمی از افراد با ژنوتیپCT (یعنی جمعیت  LPیا lactase persistence)، پیدا کردیم.

محققان نتوانستند تفاوت قابل توجهی را در فراوانی مصرف شیر و خطر دیابت قندی در مورد ژنوتیپ های LNP/LP نشان دهد. با این حال، آنها اشاره کردند که مصرف بیشتر شیر تمایل به کاهش خطر هایپرگلایسمی و سندرم متابولیک را نشان می دهد.

این تیم نتیجه گیری کرد: "نیاز به مطالعات بیشتر مبتنی بر جمعیت در مورد مصرف شیر و ارتباط آن با خطرات هایپرگلیسمی یا دیابت بعدی وجود دارد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/people-who-consume-more-milk-may-be-at-lower-risk-of-developing-diabetes-study-finds-116094