28 ژوئیه 2022- سیستمی که ترکیبی از فناوری و مربیگری مبتنی بر وب باشد، می تواند به درمان بیماری­های مزمن مانند دیابت کمک کند. با این حال، اثربخشی برنامه‌ها(apps) در مداخلات سلامت تلفن همراه (mHealth) به دلیل مداخلات ناهمگن و زمان‌های مختلف پیگیری، غیر قطعی و نامشخص است. علاوه بر این، داده‌های مبتنی بر کارآزمایی­های کنترل‌شده ی تصادفی محدود هستند، و پیگیری طولانی‌مدتی، به‌ویژه برای برنامه‌های ادغام‌شده در پرونده‌های پزشکی الکترونیکی وجود ندارد.

هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر یک برنامه تلفن همراه برای خودمراقبتی شخصی دیابت، بر کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با تمرکز بر خودپایشی بر قند خون و تغییرات سبک زندگی، بود.این برنامه بطور خودکار داده های بیمار را به پرونده ی الکترونیکی پزشکی آنها منتقل می کرد تا پزشک معالج بتواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

در این کارآزمایی 26 هفته‌ای، تصادفی، کنترل‌شده، با برچسب باز، گروهی موازی و 3 بازویی از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با سطح هموگلوبین A1c بالای 7.5 درصد انتخاب شدند. مداخلهmHealth ، شامل نظارت بر قند خون با انتقال خودکار داده‌های مشاوره در مورد قند خون، رژیم غذایی و  فعالیت بدنی(سیستم iCareD) بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی به سه گروه زیر تقسیم شدند: مراقبت معمول (UC)، خودمراقبتی دیابت با برنامه­ی تلفن همراه (MC)، و MC با بازخورد شخصی و دو طرفه از سوی پزشکان (MPC).پیامد اولیه، تغییر در سطح HbA1c در هفته ی 26 بود. علاوه بر این، خودکارآمدی مرتبط با مدیریت دیابت، فعالیت­های خودمراقبتی و رضایت از سیستم iCareD پس از مداخله، مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع 269  نفر در این مطالعه شرکت‌ کردند و 234 بیمار (86.9 درصد) تا هفته 26 در مطالعه باقی ماندند. در هفته ی دوازدهم پس از شروع مطالعه، میانگین کاهش سطح HbA1c در بین 3 گروه تفاوت معنی‌داری داشت( UCدر مقابل MC در مقابل  MPC:0.49- درصد در مقابل 0.86- درصد در مقابل 1.04- درصد؛ P = 0.02).  سطح HbA1c در همه گروه ها کاهش یافت. با این حال، مقدار آن در بین گروه ها پس از 26 هفته تفاوت آماری معنی داری نداشت.

در یک تجزیه و تحلیل زیرگروهی، سطحHbA1c پس از مداخله در گروه MPC در مقایسه با تغییر آن در گروه UC یا MC، کاهش معنی‌داری از نظر آماری نشان داد، به ویژه در این گروه از بیماران: بیماران کمتر از 65 سال(0.02=P)، بیمارانی که مدت زمان ابتلای آنها به دیابت ≥10 سال بود(P=.02)، بیمارانی با شاخص توده ی بدنی مساوی یا بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع (P=.004)، بیمارانی با سطح پپتید C مساوی یا بیش از 0.6 نانوگرم در میلی لیتر(P= 0.008) و بیمارانی که تا هفته ی دوازدهم تحقیق تحت درمان با انسولین قرار نگرفته بودند(P= 0.004) .

در مجموع 87.2 درصد( 137نفر از 157 نفر) از شرکت کنندگان از سیستم iCareD راضی بودند.

محققان نتیجه‌گیری نمودند که مداخله mHealth برای خودمراقبتی دیابت اثر کوتاه‌مدتی در کنترل قند خون نشان داد و اثر آن به مرور زمان کاهش یافت. شرکت کنندگان با استفاده از سیستم iCareD راحت بودند و پایبندی بالایی از خود نشان دادند.

منبع:

https://www.newswise.com/articles/efficacy-of-personalized-diabetes-self-care-using-an-electronic-medical-record-integrated-mobile-app-in-patients-with-type-2-diabetes-6-month-randomized-controlled-trial