15سپتامبر 2023- درمان با CPAP تأثیر قابل توجهی بر کاهش سطح HbA1c دارد و در نتیجه به بهبود مدیریت طولانی مدت کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و آپنه انسدادی خواب (OSA) کمک می کند.

در این مرور جامع با جستجوی مقالات در پایگاه‌های داده شامل  MEDLINE، Embase، Cochrane  وScopus ، تأثیر درمان باCPAP بر کنترل قند خون در بیماران مبتلا بهOSA و دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت. این متاآنالیز، شامل یک مدل اثر تصادفی، نتایج گزارش شده را در حداقل دوکارآزمایی تصادفی کنترل شدهارزیابی کرد. از 3031 مقاله ای که در ابتدا در غربالگری شناسایی شدند، 11کارآزمایی تصادفی کنترل شدهکه در مجموع 964 بیمار را شامل می شد، معیارهای ورود به آنالیز را داشتند.

دستگاه  فشار جریان هوای مثبت مداوم یا CPAP، دستگاهی است که به افرادی که از مشکلاتی هم چون وقفه انسدادی خواب رنج می برند، کمک می کند تا راحت تر نفس بکشندو خواب بهتری داشته باشند.

یافته‌های این مرور سیستماتیک شواهد قانع ‌کننده‌ای را به نفع درمانCPAP به‌عنوان وسیله‌ای برای بهبود کنترل قند خون در افرادی که با چالش دوگانه دیابت نوع 2 و آپنه انسدادی خوابروبرو هستند، ارائه کرد. قابل ذکر است که درمان باCPAP منجر به کاهش معنی‌دار آماری در هموگلوبینA1c (HbA1c)، یک نشانگر کلیدی کنترل طولانی‌مدت قند خون شد. میانگین تفاوت در سطوحHbA1c بین گروه تحت درمان باCPAP و گروه کنترل غیرفعال، 0.24- درصد بود، با فاصله اطمینان 95 درصد از 0.43- درصد تا 0.06- درصد، که این اثر باp-value مساوی 0.001 از نظر آماری معنی دار تلقی شد.

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل متارگرسیون ارتباط معنی داری را بین کاهشHbA1c و تعداد ساعاتی که بیماران به درمان شبانه ی خود باCPAP پایبند بودند، نشان داد. این نشان می دهد که میزان بهبود در کنترل قند خون به طور مستقیم با تعهد بیمار به استفاده ی مداوم ازCPAP در ارتباط است.

پیامدهای این یافته ها قابل توجه است. این بررسی سیستماتیک نه تنها از این ایده حمایت می‌کند که درمان باCPAP می‌تواند بر کنترل طولانی‌مدت قند خون افراد مبتلا به آپنه ی انسدادی خوابو دیابت نوع 2 تأثیر مثبتی بگذارد، بلکه بر اهمیت پایبندی بیمار به پروتکل‌های درمانیCPAP نیز تأکید می‌کند.

این بررسی سیستماتیک، اخبار امیدوارکننده‌ای را برای افرادی که هم به آپنه ی انسدادی خواب و هم به دیابت نوع 2 مبتلا هستند به ارمغان می‌آورد. درمانCPAP به عنوان یک ابزار ارزشمند در تلاش برای کنترل بهتر قند خون ظاهر شده است، با سطح بهبودی که مستقیماً به پایبندی بیمار به استفاده از CPAPمرتبط است. از آنجایی که ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای مدیریت این شرایط مزمن تلاش می کنند، پیروی بهینه ازCPAP باید یک هدف اولیه در این برنامه درمانی باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/cpap-improves-glycemic-control-in-patients-with-sleep-apnea-and-diabetes-117314