مداخلات شیوه زندگی برای کاهش قند خون: ورزش های مقاومتی را فراموش نکنید

29 آوریل 2021- در 30 سال گذشته، پیش دیابت (افزایش قند خون ناشتا یا بعد از غذا بیش از مقدار طبیعی و کمتر از آستانه ی تشخیص دیابت نوع 2) به یک اپیدمی بزرگ تبدیل شده است که تقریباً از هر سه بزرگسال، یک نفر را تحت تأثیر قرار داده است. پیش دیابت یک عامل خطر عمده برای دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی است. مطالعات قبلی نشان داده اند که ترکیب ورزش هوازی و رژیم غذایی می تواند سطح طبیعی قند خون را در این افراد بازیابی کند.

با این حال، اثرات ورزش مقاومتی - جایگزین مهمی برای ورزش هوازی- بر غلظت قند خون بعد از غذا در این جمعیت به خوبی درک نشده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیریک ساعت تمرین مقاومتیبر تغییرات قند خون بعد از غذا ، حساسیت به انسولین، عملکرد سلولهای بتا و اکسیداسیون گلوکز در وعده غذایی بعدی و تاثیر این تغییرات بر مردان میانسال چاق و بی تحرک مبتلا به پیش دیابت بود.

جزئیات مطالعه

محققان 10 مرد کم تحرک چاق (شاخص توده بدنی 33 ± 3 kg·m−2) و مبتلا به پیش دیابت را با استفاده از یک مطالعه ی تصادفی و متقاطع، مطالعه کردند. پس از یک شب ناشتا، شرکت کنندگان یا یک دوره ورزش مقاومتی کل بدن (هفت تمرین در 3 ست با 10-12 تکرار با وزنه ای که 80 درصد حداکثر وزنه ای بود که فرد می توانست در یک تکرار بلند کند[1]) یا همین مدت زمان را در حالت استراحت به پایان رساندند. پس از آن شرکت کنندگان یک آزمایش وعده غذایی مخلوط را همراه با تزریق گلوکز برای تعیین میزان گلوکز پایه و افزایش گلوکز(Ra) بعد از غذا و سرعت ناپدید شدن گلوکز (Rd) از پلاسما، حساسیت به انسولین و شاخص انسولینوژنیک( اندازه گیری عملکرد سلول بتا) به پایان رساندند. نمونه برداری از عضلات اسکلتی 90 دقیقه پس از غذا، برای ارزیابی تنفس میتوکندریایی و میزان پشتیبانی پیروات از تنفس میتوکندریایی انجام شد. اکسیداسیون کربوهیدرات کل بدن با استفاده از کالریمتری غیر مستقیم ارزیابی شد.

نتایج نشان داد که تمرینات مقاومتی به طور قابل توجهی افزایش Ra بعد از غذا و غلظت گلوکز پلاسما را کاهش می دهد. حساسیت به انسولین پس از غذا بعد ازتمرینات مقاومتیبه طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که غلظت انسولین بعد از غذا به طور قابل توجهی کاهش یافت. تمرینات مقاومتیتأثیری بر شاخص انسولینوژنیک، تنفس میتوکندریایی حمایت شده با پیروات بعد از غذا یا اکسیداسیون کربوهیدرات کل بدن نداشت.

محققان اظهار داشتند: ورزش مقاومتی می تواند از افزایش شدید و ناگهانی قند خون پس از مصرف غذا بکاهد و بنابراین می تواند یک گزینه درمانی مهم برای مردان چاق مبتلا به دیابت، به ویژه برای افرادی باشد که با ورزش هوازی مشکل دارند.بطور خلاصه این فواید به دلیل موارد زیر رخ می دهد:

1.     افزایش حساسیت به انسولین (هورمونی که باعث جذب گلوکز در بافت ها برای پاکسازی گلوکز از گردش خون می شود) ؛

2.     کاهش سرعت ورود گلوکز به خون بعد از غذا.

محققان نتیجه گیری نمودند که یک دوره تمرین مقاومتی اثرات مفیدی بر متابولیسم گلوکز بعد از غذا در مردان مبتلا به چاقی و پیش دیابت دارد.

منبع:

https://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/2021/04000/A_Single_Bout_of_Premeal_Resistance_Exercise.3.aspx

Medicine & Science in Sports & Exercise: April 2021 - Volume 53 - Issue 4 - p 694-703

doi: 10.1249/MSS.0000000000002538

 [1]One-repetition maximum (one rep maximum or 1RM):حداکثر یک تکرار (حداکثر یک تکرار یا 1RM) در تمرین با وزنه ، حداکثر وزنی است که فرد می تواند برای یک تکرار بلند کند. همچنین ممکن است به عنوان حداکثر نیرویی که می تواند در یک انقباض حداکثر ایجاد شود در نظر گرفته شود