29اوت 2022- یک مطالعه ملی که اخیر توسط شورای تحقیقات پزشکی هند- دیابت هند(ICMR-INDIAB)  انجام شده است، نشان داد که کاهش کربوهیدرات ها و افزایش مصرف پروتئین می تواند منجر به بهبود و پیشگیری از دیابت شود.

مطالعهICMR-INDIAB ، یک مطالعه مبتنی بر جمعیت شامل 18090 بزرگسال در ایالت های مختلف هند است که بزرگترین مطالعه اپیدمیولوژیک این کشور در مورد دیابت است. این مطالعه به منظور استخراج توصیه‌هایی در مورد مصرف درشت مغذیها برای بهبود و پیشگیری از دیابت نوع 2(T2D)  در هندی‌های آسیایی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر داده، انجام شد.

در این مطالعه ارزیابی‌های مختلفی از جمله در مورد رژیم غذایی، رفتارها و دموگرافیک انجام شد. همراه با این موارد، قند خون مویرگی ناشتا و 2 ساعت پس از چالش گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) اندازه گیری شد.

در این مطالعه افراد با شرایط گلایسمیک مختلف مانند دیابت تازه تشخیص داده شده (NDD)، پیش دیابت(PD)  و تحمل طبیعی گلوکز (NGT) طبقه بندی شدند. توصیه‌هایی در مورد درشت مغذی ها با محاسبه ترکیبات بهینه درشت مغذیها که مجموع تفاوت بین HbA1c برآورد شده و اهداف بهبودی را کاهش می‌دهد و از پیشرفت به دیابت نوع 2 در گروه‌های پیش دیابت وتحمل طبیعی گلوکز جلوگیری می کند، فرموله شد.

برخی از یافته های برجسته این مطالعه عبارتند از:

·        بهبودی از دیابت می تواند برای افرادی که به تازگی دیابت آنها تشخیص داده شده است، حاصل شود اگر: محتوای کربوهیدرات خود را به 49-54٪ از کل انرژی دریافتی روزانه کاهش دهند، در حالی که پروتئین دریافتی خود را 19-20٪ از کل انرژی دریافتی روزانه افزایش داده و مصرف چربی را در حد 21 تا 26 ٪ از کل انرژی دریافتی روزانه ی خود حفظ کند.

·        کاهش مصرف کربوهیدرات به میزان 60-50 درصد و افزایش پروتئین به میزان 20-18 درصد و حفظ مقدار مصرف چربی بین 21 تا 27 درصد از کل انرژی دریافتی روزانه، برای بهبود پیش دیابت به وضعیت تحمل طبیعی گلوکز توصیه می شود.

·        برای پیشگیری از دیابت نوع 2 درافراد مبتلا به پیش دیابت و افراد دارای تحمل طبیعی گلوکز: کاهش دریافت کربوهیدرات به ترتیب به 54-57٪ و 56-60٪ از کل انرژی دریافتی روزانه؛ افزایش مصرف پروتئین به ترتیب به میزان 16-20٪ و 14-17٪؛ و مصرف چربی بین 20 تا 24 درصد از کل انرژی دریافتی روزانه، کافی است.

بر اساس یافته های این مطالعه، محققان نتیجه گیری نمودند که کاهش کربوهیدرات ها(بر اساس درصد انرژی دریافتی روزانه) و افزایش مصرف پروتئین ها( بر اساس درصد انرژی) هم برای بهبودی از دیابت نوع 2 و هم برای جلوگیری از پیشرفت بهدیابت نوع 2 در گروه های مبتلا به پیش دیابت وتحمل طبیعی گلوکز، موثر است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/lowering-carbohydrates-and-increasing-protein-intake-helps-in-diabetes-remission-icmr-study-98232