یک روند جدید در رژیم غذایی می تواند به مدیریت دیابت کمک کند

با افزایش نرخ ابتلا به دیابت، تغییرات در رژیم غذایی بعنوان یکی از گزینه ها برای بهبود نتایج بیماران مطرح است.مطالعات اخیر نشان داده است که ارتباطی قوی بین کاهش چربی، گوشت، قند، سدیم ، مصرف الکل و همزمان مصرف بیشتر میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و بطورکلی کاهش بار کلی گلایسمیک، با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 وجود دارد.در تنها مطالعه ای که بر روی این نوع رژیم غذایی نه بمنظور کاهش وزن تمرکز شد( مطالعه ی [1]WHI DMT )، محققان به بررسی تاثیر یک رژیم غذایی کم چرب بر نتایج سلامت افراد پرداختند.نقاط پایانی این مطالعه عبارت بود از: بروز سرطان پستان، سرطان کولورکتال، بیماری قلبی عروقی و دیابت.

این پژوهش 8.1 ساله نتوانست کاهش قابل توجهی را در شیوع دیابت یا پیشرفت این بیماری نشان دهد.در پی این نتایج، باربارا هوارد و همکارانش تصمیم گرفتند نتایج تحقیق WHI DMT را به امید پیدا نمودن بهبودی قابل توجه در مدیریت دیابت مجددا بررسی کنند.
در این پژوهش جدید، تجزیه و تحلیل ثانویه ی تصادفی بر روی داده های جمع آوری شده ازWHI DMT  انجام شد.هدف از این تجزیه و تحلیل، ارزیابی دقیق تر نتایج مربوط به دیابت و اثرات پایدار آنها در یک دوره زمانی 8.1 تا 17.3 ساله بود.در تحقیق اول، گروه مداخله آموزش های تغذیه ای و رفتاری را دریافت و در جلسات گروهی شرکت کردند، در حالیکه گروه کنترل تنها جزوات بهداشتی آموزشی را دریافت نمودند.پایبندی افراد به وسیله ی پرسشنامه ها و اندازه گیری قند خون ناشتا در ابتدای سال های 1، 3 و 6 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل ثانویه، اطلاعات 47023 نفر از 48835 نفر زن یائسه از تحقیق اصلیWHI DMT ، مورد بررسی قرار گرفت. سپس این افراد به 45579 زن غیر دیابتی و 1444 زن که در ابتدای تحقیق به دیابت مبتلا بودند و داروهای خوراکی دریافت می کردند، تقسیم شدند. معیارهای خروج شامل دیابت نوع 1 و استفاده از انسولین بود.پیشرفت دیابت با استفاده از پرسشنامه های دوساله و سالانه ارزیابی شد.از زنان خواسته شد هرگونه استفاده ی جدید از داروهای خوراکی ضد دیابت یا تزریق انسولین را گزارش دهند.موجودی داروهای این افراد یک سال بعد بصورت تصادفی بررسی شد.
به طور کلی، نتایج آنالیز دوم نشان داد که در یک دوره زمانی 8.1 ساله، ایجاد تغییرات در رژیم غذایی و رفتارها می تواند از شروع درمان با انسولین جلوگیری کند. تبعیت از یک رژیم کم چرب همراه با مصرف سبزیجات، میوه ها و غلات بیشتر می تواند کنترل گلایسمی را بهبود بخشد و پیشرفت بیماری دیابت را آهسته نماید.محققان در نتیجه گیری خود اظهارداشتند کهاین یک رویکرد موفق از طریق آموزشهای تغذیه ای است که باید به همه ی بیماران ارائه شود.

منبع:

http://www.diabetesincontrol.com/new-diet-trend-can-help-in-management-of-diabetes/

 [1]The Women’s Health Initiative (WHI) Dietary Modification Trial