یک تحقیق جدید نشان داد غلات کامل چندان که تصور می شد برای سلامت قلب مفید نیستند

5 سپتامبر 2017- یک تحقیق جدید نشان داد که رژیم‌های غذایی حاوی غلات کامل ممکن است به اندازه‌ای که پیش از این تصور می‌شد، ممکن است در کاهش دو عامل خطر مهم(کلسترول و فشار خون بالا) برای بیماریهای قلبی عروقی(CVD) مفید نباشند. این یافته‌ها، در مورد فواید توصیه‌های انجمن قلب آمریکا در رابطه با استفاده از غلات کامل به منظور کاهش خطرات بیماریهای قلبی، چاقی و دیابت نوع 2 ، تردید ایجاد کرده است.

در این آنالیز سیستماتیک، گروهی از محققان وابسته به مرکز کوکران به مرور 9 مطالعه‌ی تصادفی بر روی اثرات یک رژیم غلات کامل، رژیم غلات تصفیه شده و یک رژیم استاندارد بر سطح کلسترول و فشارخون افراد شرکت کننده پرداختند.

غلات کامل شامل اکثر غلات صبحانه، گندم، جو، برنج، ارزن، ذرت و جو دوسر هستند، درحالیکه  غلات تصفیه شده شامل آرد گندم معمولی، نانهای غنی شده و برنج سفید می باشند و رژیم استاندارد شامل هر دوی این مواد است.

در این بررسی تنها مطالعات تصادفی کنترل دار که به مدت 12 تا 16 هفته ادامه داشتند، انتخاب شدند و مطالعاتی که در آنها نتایج مرتبط با کلسترول و فشارخون نبود یا نتایج تنها به دیابت، اندازه‌گیری گلوکز و انسولین یا وزن بدن مربوط بود، از این بررسی سیستماتیک خارج شدند. همچنین هیچ مطالعه‌ای که در آن اثر غلات کامل بر مرگ به دلیل بیماریهای قلبی عروقی به تنهایی بررسی شده بود، در این بررسی سیستماتیک وارد نشد.

پس از بررسی شواهد بدست آمده از 9 مطالعه‌ی انتخاب شده، محققان دریافتند رژیم‌های غذایی غلات کامل هیچ اثرات مثبتی بر کلسترول خون و فشارخون افراد ندارد.

همانطور که قبلاً ذکر شد، محققان کوکران بسیاری از مطالعات مشاهداتی کوتاه مدت تر را که به بررسی مزایای مصرف غلات کامل بویژه جودوسر پرداخته بودند از بررسی سیستماتیک خود حذف کردند. اعتقاد بر این است که جودوسر ممکن است اثرات متفاوتی نسبت به سایر غلات کامل داشته باشند، زیرا حاوی beta-glucan می باشد که یک پلی ساکارید غیر نشاسته‌ای محلول است که اثر آن در پایین آوردن کلسترول ثابت شده است. مصرف کوتاه  مدت و بلند مدت جو دو سر، همچنین به کنترل قندخون بالا، کاهش چربی خون و کاهش وزن بدن کمک می‌کند.

 با این حال، مطالعات انجام شده بر روی جو دو سر و سایر مطالعات که نشان دهنده‌ی مزایایی بودند به دلیل ضعف در طراحی مطالعه یا شواهدی با قدرت ناکافی و یا حمایت مالی از طرف شرکتهای تولید کننده غلات کامل، از بررسی مروری اخیر حذف شدند.

 درمجموع این تحقیق جدید، نقش رژیم‌های غلات کامل را زیر سوال برده است و نشان می‌دهد که در بیان اثرات مفید این رژیمها بر قلب و متابولیسم تا حد زیادی اغراق شده و یا اثرات آنها به قلب یا متابولیسم مربوط نمی باشد.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/sep/whole-grains-not-so-heart-healthy,-a-new-research-review-suggests-90085128.html