کنترل گلایسمی در بین جوانان بدتر شده است

25 ژوئن 2020 - محققان دریافتند که با وجود روشهای مبتنی بر فن آوری های نوین، کنترل قند خون در جوانان مبتلا به دیابت نوع 1 در مقایسه با نسل های قبلی، بدتر شده است.

ارائه ی این یافته ها، در 80مین جلسه علمی مجازی انجمن دیابت آمریکا (ADA) نشان داد که درصد بالایی از بزرگسالان جوان آمریکایی نتوانسته اند به اهداف HbA1c خود برسند.

محقق برجسته، دکتر Faisal Malik ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، گفت: این نتایج نشان می دهد که همه جوانان و بزرگسالان مبتلا به دیابت فواید مستقیمی را از افزایش دسترسی به فن آوری دیابت، درمان های جدیدتر و استفاده از اهداف گلایسمی تهاجمی تر در طی زمان دریافت نکرده اند. با توجه به شواهد حاکی از فواید کنترل قند خون سختگیرانه، این مطالعه بر لزوم مداخلات ترکیبی با استفاده از فناوری دیابت به همراه رویکردهای رفتاری و اجتماعی موثر بمنظور بهبود سطح هموگلوبینA1C ، تایید می کند.

در این مطالعه داده های 4949 فرد مبتلا به دیابت نوع 1 بررسی گردید. بر کنترل گلایسمی این افراد نظارت شد و بر اساس سن و مدت زمان ابتلای آنها به دیابت در سه گروه مختلف طبقه بندی شدند.

یافته ها حاکی از آن است که طی سال های 2002 و 2007 ، میانگین HbA1c برابر با 8.6 درصد (70 میلی مول در مول) بود و در حالیکه میانگین HbA1c، در سال های 2008 تا 2013 تا 2014 و 2019 ، به ترتیب برابر با 8.9 درصد (74 میلی مول در مول) و  8.7 درصد (72 میلی مول در مول) بود که از نظر آماری بطور قابل توجهی بالاتر از سال های 2002 و 2007 بود.

بررسی های بیشتر نشان داد که میزان HbA1c در بین گروه های سنی (10 تا 14 ، 15 تا 19 و 20 تا 24) بین سال های 2014 و 2019 ، در مقایسه با همتایان قبلی آنها در سال 2003 و 2007 ، بیشتر شده است.

دکتر مالک افزود: در تحقیقات آینده باید ترکیبی از استفاده از فناوری کارآمد دیابت را با هر دو رویکرد موثر رفتاری و اجتماعی؛ بمنظور بهبود کنترل قند خون در گروه بسیار متنوع جوانان آمریکایی مبتلا به دیابت، بررسی کنیم.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/june/glycaemic-control-getting-worse-among-young-people.html