کشف مرحله‌ی مهم کنترل کیفی در تیموس، برای حذف سلولهای Tخطرناک دخیل در دیابت نوع 1

 21 نوامبر 2016- تحقیقات راه جدیدی را برای جلوگیری از تبدیل سلولهای Tخوب که در دفاع ایمنی نقش دارند به سلولهای Tبد که موجب بروز بیماریهای اتوایمیون نظیر دیابت نوع 1 می‌شوند، نشان داد.

محققان یک  کمپلکس پروتئینی را کشف کردند که درعمل مانند مسئول کنترل کیفیت مرحله ی آخر در تولید سلولهای Tعمل می‌کند و می تواند از تولید سلولهای Tکه در جزایر پانکراس سلولهای بتا را تخریب می‌کنند، جلوگیری کند.

پاسخ‌های ایمنی هماهنگ در بدن با برنامه‌ریزی سلولهای Tبرای شناسایی انواع مختلف مهاجمین و آنتی ژنها در بدن انجام می‌شود. اما مشکل مربوط به ایجاد سلولهای Tدر چنین مجموعه‌ی گسترده‌ای از سلولهای Tاست که بخش‌هایی از بدن خودمان را به عنوان آنتی ژن تشخیص داده و منجر به بیماریهای خود ایمنی می‌شود.

 یکی از راه‌ها اینست که بدن تلاش می‌کند سلولهای Tرا طوری آموزش دهد که رفتار درستی را انجام داده و مانع از بروز بیماریهای خود ایمنی شوند. این فرایند آموزشی درهنگام تولید سلولهای  Tبه آنها یاد می‌دهد که بین سلولهای خودی و غیر خودی  تمایز قائل شوند، این فرایند در غده‌ی تیموس انجام می‌شود. تاکنون دانشمندان توانسته‌اند تنها دو فرآیند مهم را در طول مراحل آموزش سلولهای Tدر غده‌ی تیموس کشف کنند. فرایند اول اینست که در تیموس برخی از سلولهای Tکه قادر به تمایز بین سلولهای خودی و غیر خودی نیستند، شناسایی شده و کشته می‌شوند و دوم اینکه سلولهای Tکه قادر به شناسای سلولهای  خودی هستند، به سلولهای Tتنظیمی(Treg) تبدیل می‌شوند که ازما دربرابر بیماریهای خود ایمنی محافظت می کنند.

 در مطالعه‌ی اخیر محققان انستیتوی Walter and Eliza Hallدر استرالیا یک مرحله‌ی مهم دیگر را در مدرسه‌ی سلولهای Tشناسایی کردند که در آن یک کمپلکس پروتئینی بنام LUBACبه عنوان آخرین ایستگاه بازرسی قبل از آزاد شدن سلولهای Tبه خون عمل می‌کند.

محققان تصور می‌کنند هنگامی که به دلیل  نقص ژنی، مجموعه ی پروتئینی LUBACدچار اختلال می‌شود، بخش کوچکی از سلولهای Tبالقوه خطرناک از تیموس قبل از تکمیل مراحل آموزش و تولید  خارج شده و وارد خون می‌شوند، به دلیل اختلال در این مرحله، بدن قادر به حذف سلولهای Tبد یا تبدیل آنها به سلولهای Tregنخواهد بود و همین تعداد از سلولهای Tمی‌توانند سبب بروز بیماریهای خود ایمنی شوند.

منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/nov/quality-control-step-in-thymus-weeds-out-dangerous-t-cells-involved-in-type-1-diabetes-95191660.html