چگونه باکتری های روده ای می توانند میزان قند خون و میزان چربی شما را تحت تاثیر قرار دهند

10  آوریل 2018- به باکتریهای روده ای از زمانی که کشف شدند تا همین اواخر که تاثیرات مختلف فیزیولوژیکی و تاثیرات آنها بر بیماری های انسانی کشف گردید، توجه زیادی نشده بود. محققان با بررسی تاثیر تغییرات باکتری های روده ای بر متابولیسم قندها و لیپیدها، دریافتند که اسیدهای صفراوی ثانویه ای که توسط باکتری های روده تولید می شوند، می توانند غلظت گلوکز و چربی خون و نیز بخشی از مکانیزم های مولکولی آنها را تحت تاثیر قرار دهند.انتظار می رود که این نتیجه به درمان بیماری های متابولیکی مانند دیابت و دیس لپییدمیا با هدف قرار دادن باکتری های روده ای که اسید های صفراوی ثانویه تولید می کنند، منجر شود.


مقایسه ی تغییرات غلظت قند و لیپید خون در مدل موش دیس بیوسیز و موش هایی که تحت درمان با آنتی بیوتیک نبودند، هر دو غلظت قند و چربی تنها در موشهایی که آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، کاهش یافت.
 

بیش از 100 تریلیون باکتری از حدود 1000 گونه ی مختلف در روده ی ما زندگی می کنند.گزارش شده است که پروفایل باکتریهای روده ای در افراد چاق و غیر چاق با هم متفاوت است و این پروفایل باکتریایی با سلامتی میزبان ارتباط دارد. اینباکتری ها ممکن است بر مصرف انرژی و تجمع چربی بدنی میزبان تأثیر گذارند. علاوه بر این، مشخص شده است که این باکتری ها همچنین با بیماری های شیوه زندگی مانند دیابت نوع 2، بیماری های عصبی مانند اوتیسم و ​​بیماری های روده ای مانند سرطان روده ی بزرگ مرتبط هستند.
یکی از عواملی که باکتری های روده ای را تغییر می دهد، استفاده از داروهای آنتی میکروبیال است. مشخص شده است که این داروها باعث اختلال در توازن کیفی و کمی توده های باکتریایی در روده می شود و اثرات مختلفی بر عملکرد حیاتی آنها دارد. به عنوان مثال، هیپوگلایسمی یک عارضه جانبی جدی اما نادر از آنتی بیوتیکها است.در واقع، مصرف بعضی از آنتی بیوتیک ها مانند گتیفلوکساسین به دلیل عوارض جانبی آنها ممنوع شده است. علاوه بر این، گزارش شده است که مصرف آنتی بیوتیک ها در دوران کودکی یا نوزادی باعث سرعت بخشیدن به افزایش وزن می شود.
تحقیقات قبلی نشان داده است که دیس بیوسیز ناشی از مصرف آنتی بیوتیک باعث افزایش بیان پروتئین در کبد- ارگانی که مسئول متابولیسم قند و لیپید است- می شود.بنابراین، محققان دانشگاه Kumamoto تصمیم گرفتند، تاثیر دیسبیوسیزناشی از مصرف آنتی بیوتیک را بر متابولیسم قند و لیپید و مکانیسمهای آن روشن کنند.
یک مدل موش دیسبیوسیزبا تزریق آنتی بیوتیک ها به مدت 5 روز تهیه شد. در مقایسه با موشهای درمان نشده با آنتی بیوتیک، میزان گلوکز و غلظت لیپید خون (تری گلیسیرید) در مدل تجربی به ترتیب 64 درصد و 43درصد کاهش یافت.محققان برای ارزیابی مکانیزم های مرتبط با این کاهش، روی اسیدهای صفراوی ثانویه تمرکز کردند.این اسید ها متابولیت های تولید شده توسط باکتری های روده هستند که عملکرد کبد را در متابولیسم قند و لیپید کنترل می کنند.
در مدل موش آزمایشی، تولید اسیدهای صفراوی ثانویه توسط باکتری های روده ای کاهش یافته بود.علاوه بر این، غلظت اسیدهای صفراوی ثانویه ی lithocholic و deoxycholic acid در كبد موش به ترتیب 20درصد و 0.6درصد نسبت به موشهایی که تحت درمان با آنتی بیوتیك نبودند، كاهش یافت.هنگامی که اسید صفراوی ثانویه در زمان درمان با آنتی بیوتیک به عنوان مکمل به موش داده شد، سطح گلوکز خون و سطح تری گلیسرید خون بهبود یافت.این نتیجه نشان می دهد که اسیدهای صفراوی ثانویه ی تولید شده توسط باکتریهای روده بر متابولیسم قند و لیپید میزبان تاثیر می گذارد.
سپس محققان به ارزیابی کمّی پروتئومیکس برای آنالیز جامع مقدار پروتئینها پرداختند تا بتوانند تاثیر اسیدهای صفراوی ثانویه تولید شده توسط باکتری های روده را بر متابولیسم قند و چربی در کبد ارزیابی کنند.در کبد مدل موش دیس بیوسیز، سطوح بیان پروتئین های دخیل در متابولیسم گلیکوژن (ذخیره شکر) و بیوسنتز کلسترول و اسید های صفراوی تغییر یافته بود. اما این تغییرات از طریق دادن مکمل اسیدهای صفراوی ثانویه به حالت طبیعی بازگشت.
پروفسور Sumio Ohtsuki، رهبر این مطالعه گفت: تحقیقات ما نشان می دهد کهEnterobacteria ها و اسیدهای صفراوی ثانویه ای که تولید می کنند، ممکن است در تغییر غلظت قندها و چربی ها در موجود زنده دخیل باشند،انتظار می رود که این باکتری ها هدف آتی برای پیشگیری یا درمان بیماری های متابولیک مانند دیابت یا دیس لیپیدمیا باشند.
نتیجه ی این تحقیق در مجله Scientific Reports در تاریخ 19 ژانویه 2018 به صورت آنلاین منتشر شد.

منبع و سایت خبر:

Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-19545-1

www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410100937.htm