پیاز قرمز موجب بهبود دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین و نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی ویستار شد

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مواد موجود در عصاره ی پیاز قرمز (ROS) در تولید صنعتی، برای مقابله با نفروپاتی دیابتی انجام شد.
در این تحقیق، چهار گروه از موش های صحرایی نر ویستار شرکت داشتند: گروه اول درمان نشده، گروه دوم (حیوانات مبتلا به دیابت) تحت درمان با استرپتوزوتوسین (STZ, 50 mg/kg)IP، گروه سوم تحت درمان با استرپتوزوتوسین و ROS(150 mg/kg + STZ, 50 mg/kgROS,)، و گروه چهارم با دوز بالاتری از  ROSدر روز به همراه استرپتوزوتوسین‌300 mg/kg + STZ, 50 mg/kg)).

پس از چهار هفته، سطح قند خون تصادفی و ناشتا (FBG)، انسولین سرم، محصولات انتهایی گلیکاسیون پیشرفته (AGEs)، اوره، اسید اوریک و بیان ژن التهابی و فیبروتیک در حیوانات هر 4 گروه مورد بررسی قرار گرفت.علاوه بر این، بررسی های هیستوپاتولوژیک بر روی بافت کلیه انجام شد.همچنین، مشخصات مواد موجود درROS از طریق روشهای  RP-HPLC-DAD-QTOF-MS و-MS / MS  تعیین شد.
پروفیل متابولیکی ROS نشان داد که protocatechuic acid  و cyanidin-3-O-glucoside ترکیبات غالب در میان 32 متابولیت شناسایی شده در این عصاره هستند.در گروه های درمان شده باROS  سطوح FBG وAGE ها بهبود یافته بود، در حالیکه سطح انسولین سرمی به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. علاوه بر این، بیان mRNA التهابی مرتبط با شرایط هایپرگلایسمی کاهش یافته و در تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کلیوی بهبود مشاهده شد.

این مطالعه وجود 32 ترکیب فنولی را در عصاره ی الکلی  ROS، که یک محصول جانبی از تولید صنعتی پیاز در مصر است را نشان داد. این مطالعه پتانسیل درمانی ROS به عنوان یک عامل ضد دیابتی و اثرات پیشگیرانه ی آن بر نفروپاتی دیابتی را اثبات کرد.بنابراین، این مطالعه نشان دهنده چشم اندازی را بر استفاده از مواد زائد و جانبی در تولید صنعتی مواد غذایی گشوده است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822717316091

Diabetes Research and Clinical Practice,Volume 140, June 2018, Pages 253-264