نقش جدیدی برای میکروتوبول ها در دیابت

اول اوت 2019 - عدم موفقیت سلولهای بتای لوزالمعده در انتشار مقادیر مناسب انسولین در پاسخ به افزایش سطح قند خون، مشخصه ی بارز دیابت نوع 2 است.

طی یک دهه ی گذشته محققان نشان داده اند که میکروتوبول ها - بخشی از اسکلت سلولی- نقش مهمی در تنظیم تحویل گرانولهای انسولین به غشای سلولی برای ترشح این هورمون بازی می کنند. اکنون، پرفسور Kathryn Trogden و همکارانش گزارش داده اند که میکروتوبول ها همچنین در ساخت( بیوژنز) این گرانول ها نقش بسیار مهمی دارند.

به نظر می رسد، میکروتوبول ها بشدت با عملکرد گلوکز از طریق مولکول پیام رسانی AMP حلقوی و پروتئین عمل کننده ی آن یعنی EPAC2 تنظیم می شوند. سیگنال گلوکز باعث می شود که میکروتوبول ها در سطح دستگاه گلژی در داخل سلول، جایی که گرانول های انسولین تشکیل می شوند، از هم جدا شده و یا مجدداً به بپیوندند.

محققان با مهارEPAC2 ، تشکیل میکروتوبول های جدید مشتق شده از گلژی را مسدود کردند که درنهایت منجر به تهی شدن سلولهای بتا از گرانولهای انسولین گردید. محققان نتایج این تحقیق را در شماره ی اخیر مجله Current Biology منتشر کردند.

این یافته ها شواهد دیگری ارائه نمود که نشان می دهد تنظیم دینامیک میکروتوبول ممکن است یک رویکرد جدید بالقوه برای درمان دیابت باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-08-role-microtubules-diabetes.html