مداخلاتی که با مشارکت زوجین انجام می شود ممکن است تاثیرات مفیدی برای بیماران مبتلا به دیابت داشته باشد

9 ژانویه 2019- یک مطالعه جدید که در مجله ی Diabetic Medicineمنتشر شده است، نشان می دهد مداخلاتی که در آن هر دو زوج شرکت دارند، ممکن است برای هر یک از زوجین که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند، مفید باشد.

این مطالعه، یک مطالعه مداخله ای تلفنی تصادفی با سه بازو بود که برای مقایسه ی نتایج تماس با زوج ها(CC)، تماس های فردی(IC) و فراخوان های آموزش دیابت(DE) انجام شد. در حالی که تمرکز این تحقیق بر نتایج دیابت برای بیماران بود، نویسندگان همچنین مزایای این مداخلات را برای همسران آنها بررسی کردند.

در مقایسه با همسران گروه IC وDE (که درگیر در مداخلات نباشند)، در همسران گروهCC (که به طور فعال در تقویت همکاری و مقابله ی دو نفرهبا چالشهای بیماری شرکت داشتند) کاهش شدید نگرانی و دیسترس دیابت (نگرانی ها و استرس هایی که به دلیل ابتلای همسرشان به دیابت برای آنها بوجو می آید)، همچنین افزایش رضایت زناشویی و تا حدی بهبود در فشار خون دیاستولیک را شاهد بودیم. تفاوتی بین گروه ها از نظر کاهش وزن و یا در تغییرات مربوط به رژیم غذایی و فعالیت های بدنی که باعث کاهش وزن می شوند، وجود نداشت و این نشان می دهد که این رفتارها باید به طور مستقیم در زوجین هدف قرار گیرند تا به آنها برای ایجاد تغییرات مطلوب کمک شود.

پزشکان اغلب در مورد مشارکت همسران در مراقبتهای دیابت نگران هستند، زیرا آنها می ترسند که بیمار تصور کند همسر او مانند یک پلیس دیابت او را کنترل می کند و باعث ایجاد تنش در رابطه ی آنها شوند. دکتر Paula Trief، نویسنده ی ارشد این مقاله از دانشگاه علوم پزشكیSUNY، گفت: همسرانی که در مراقبتهای دیابت زوج خود بطور فعال دخیل هستند، به لحاظ عاطفی به یکدیگر نزدیک تر شده و احساس بهتری در مورد همکاری با یکدیگر برای مقابله با چالشهای ديابت دارند که برای هر دو طرف سودمند است.

منبع:

https://newsroom.wiley.com/press-release/diabetic-medicine/couples-intervention-may-help-partners-patients-diabetes