شواهدی در مورد تأثیرات اندرکنش‌ رژیم غذایی و میکروبیوم روده بر کنترل قندخون

21 سپتامبر2017- یک گروه از محققان دانشگاه پزشکی Southern در گوانگژوی چین، به مطالعه‌ی تأثیر مکملهای پری‌بیوتیک بر متابولیسم افراد بالغ سالم پرداختند. تحقیقات نشان داده است که تفاوت در ترکیب میکروبیوتای روده با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 ارتباط دارد. این نتیجه‌ ی فرایندهای پیچیده‌ای است که غذای ما را به متابولیت‌های زیادی تبدیل می‌کند که با ورود به جریان خون اثرات مثبت یا منفی برفرایند‌های متابولیکی وعملکردی مختلف بدن بر جا می گذارد.

مکمل پری‌بیوتیک، یک استراتژی خوب برای بهبود ترکیب میکروبیوتای روده است، مصرف پری‌بیوتیک سبب رشد انتخابی برخی از باکتریهای مفید در روده می‌شود. یکی از راه‌هایی که پری‌بیوتیک‌ها یا فیبرهای تغذیه‌ای قابل تخمیر می‌توانند سبب بهبود میکروبیوتای روده شوند از طریق افزایش باکتریهای تولید کننده‌ی بوتیرات است. در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 وهمچنین افراد چاق تعداد باکتریهای تولید کننده‌ی بوتیرات کاهش می‌یابد. در بسیاری از مطالعات مشخص شده است که افزایش غلظت بوتیرات با بهبود متابولیک فرد همراه می‌باشد.

هدف این مطالعه که نتایج آن درمجله‌ی Scientific Reports منتشر شده است، آزمایش اثربخشی دو نوع مختلف از فیبرهای پری‌بیوتیک بنام‌های FOS یا fructooligosaccharides و GOS یا  galactooligosaccharides است. محققان به بررسی توانایی رشد باکتریهای تولید کننده‌ی بوتیرات بر روی فیبرهای FOSو GOSپرداخته و اثرات هر یک از آنها را بر متابولیسم گلوکز بررسی کردند.

 در مجموع به 35 فرد بزرگسال سالم، 16 گرم پری‌بیوتیک FOS و یا GOSدر یک مطالعه‌ی دو سوکور متقاطع به مدت 14 روز داده شد وهر بار محققان نتایج آزمایش تحمل گلوکز خوراکی، گلوکز ناشتا، ترکیب بدنی و نمونه‌های مدفوع  را بررسی کردند.

 پس از 14 روز آزمایش، محققان دریافتند نه پری‌بیوتیک FOSو نه GOSدارای تأثیر قابل توجهی بر وزن بدن، نمایه‌ی توده‌ی بدنی (BMI)، چربی بدن، چربی احشایی یا نرخ متابولیسم پایه (BMR) نیستند. سطح قندخون ناشتا پس از 14 روز استفاده از مکمل GOSاندکی افزایش یافته اما هنوز درمحدوده‌ی نرمال بود و استفاده از مکمل FOS پس از 14 روز منجر به اختلال در تحمل گلوکز گردید.

 از نظر تغییرات جمعیت میکروبی روده، استفاده از مکمل‌های FOS و GOS سبب افزایش چشمگیر فراوانی باکتریهای bifidobacterium می‌شود. از لحاظ نظری مصرف مکملهای پری بیوتیک می‌تواند توازن سالمی را بین باکتریهای مفید و باکتریهای کمتر سودمند حفظ کند. با این حال، تنوع جامعه‌ی میکروبی بهبود نمی‌یابد و در حقیقت در گروه GOS کمتر می‌شود علاوه بر این تعداد باکتریهای تولید کننده‌ی بوتیرات با مصرف مکمل  FOS و GOS، بر اساس شواهد بدست آمده‌ از اندازه‌گیری غلظت اسید بوتیریک در نمونه‌های مدفوع، کاهش می‌یابد.

براساس این نتایج، مصرف FOS و GOS منجر به افزایش تولید بوتیرات و بهبود متابولیسم نمی‌شود این یافته‌ها نشان می‌دهد  که FOS و GOS در بهترین حالت تأثیری خنثی بر ترکیب میکروبی روده دارند.

دانشمندان اظهار داشتند که به مطالعات طولانی مدتی برای ارزیابی اثر بخشی پری‌بیوتیک‌ها و بررسی اثرات آنها بر کنترل قندخون نیاز دارند.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/sep/further-evidence-that-diet-microbiome-interactions-influence-blood-sugar-control-91467771.html