شتاب دهنده ی جدید انسولین

17اکتبر 2018 - پس از خوردن غذا، سطح انسولین افزایش می یابد، که سیگنالی برای جذب گلوکز موجود در خون توسط عضله اسکلتی است.در افراد مبتلا به دیابت این فرآیند اغلب دچار اختلال می شود؛ که به آن مقاومت به انسولین می گویند.
انسولین باید از خلال اندوتلیوم یا پوشش داخلی عروق خونی عبور کرده و به عضله برسد تا باعث جذب گلوکز توسط عضله شود. نیتریک اکسید(NO) یک تنظیم کننده کلیدی برای عملکرد اندوتلیال است.نیتریک اکسید با تحریک اتساع شریانها، سطح موجود برای تبادل انسولین را افزایش می دهد.
در شماره ی این ماه مجله ی دیابت، پرفسور دیوید واسرمن، بهمراه پرفسور یان ویلیامز و همکارانشان اعلام کردند: هنگامی که آنها غلظت NO را با مهار آنزیم NO سنتاز با استفاده از ترکیبی بنامL-NAME ، کاهش دادند، حرکت انسولین از خلال اندوتلیوم افزایش می یابد، بنابراین قند موجود در خون در پاسخ به سیگنال انسولین کاهش می یابد.
آنها نتیجه گیری کردند که مهار حاد فارماکولوژیکNO  سنتاز، نفوذ پذیری مویرگ ها را به انسولین افزایش می دهد و عملکرد انسولین را تسریع می کند و از سایر اثرات حادی که باعث کاهش جریان خون مویرگی می شود، جلوگیری می نماید. بنابراین ممکن است مکانیسم جدیدی برای درمان مقاومت به انسولین باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

Ian M. Williams et al. Acute Nitric Oxide Synthase Inhibition Accelerates Transendothelial Insulin Efflux In Vivo, Diabetes (2018). DOI: 10.2337/db18-0288

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2018-10-insulin.html