سه اندازه گیری آسان برای پیش بینی سندرم متابولیک در سالمندان

2 آوریل 2019- یک تحقیق جدید نشان می دهد سندرم متابولیک در میان افراد 60 تا 100 ساله به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. بر اساس یافته های این مطالعه، سه شاخص تن سنجی آسان برای پیش بینی سندرم متابولیک در مردان و زنان می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت افزایش خطر ابتلا به این سندرم، مراقبت های پیشگیرانه و آزمایشات بیشتری برای این افراد در نظر گرفته شود.این مقاله با عنوان "عملکرد شاخص های تن سنجی در پیش بینی سندرم متابولیک در میان سالمندان" در مجله ی Metabolic Syndrome and Related Disorders منتشر شد.

در این مطالعه پرفسورSchwanke و همکارانش از دانشگاه Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul در برزیل، تقریبا 500 فرد سالمند را مورد ارزیابی قرار دادند. حدود 60٪ از شرکت کنندگان در این مطالعه، به سندرم متابولیک مبتلا بودند. محققان ارزش پیش بینی کنندگی پنج اندازه گیری تن سنجی را در مردان و زنان که شامل: قطر کمر(از جلو به عقب)، نسبت قطر کمر به قد، اندازه ی دور گردن و شاخص های ترکیبی شامل وزن، قد و دور کمر بود، مورد بررسی قرار دادند. جمع آوری این داده ها از مطب پزشکان مراقبت های اولیه آسان است.

دکتر Adrian Vella، استاد دانشکده پزشکی کلینیک  Mayoو سردبیر مجله ی سندرم متابولیک و اختلالات مرتبط با آن، می گوید: این مطالعه اهمیت مشاهدات و اندازه گیری های بالینی ساده را در تلاش برای شناسایی و درمان بیماری متابولیکی مرتبط با چاقی نشان می دهد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-easy-metabolic-syndrome-elderly.html