سرنخی جدید از مکانیسم عملکرد متفورمین

25اکتبر 2018 - محققان با استفاده از یک تکنولوژی جدید که تاثیر داروها را بر روی تمامی اعمال سلولی مشخص می کند، توانستند نحوه ی تاثیر متفورمین را بر تغییر جذب گلوکز توسط سلولها کشف کنند.

محققان کانادایی و بریتانیایی کشف کردند که چگونه متفورمین که خط اول درمان دارویی دیابت نوع 2 است می تواند به سلول ها برای جذب و مصرف بهتر گلوکز کمک کند.مطالعات آنها، که در مجله یCell  منتشر شده است، ممکن است همچنین سایر اثرات مفید بالقوه ی متفورمین را در پیشگیری از انواع بیماری های مزمن، از جمله سرطان توضیح دهد.
به نظر می رسد که متفورمین باعث می شود سلول ها  به همان صورتی عمل کنند که هنگام مواجهه با کمبود شدید ماده معدنی ضروری آهن عمل می کنند. بیوشیمیست های دانشگاه مونترال از روش جدیدی استفاده کردند که به طور همزمان پاسخ تمام فرایندهای بیوشیمیایی سلول را به حضور یک دارو بررسی می کند.تیم دانشگاه مونترالبا همکاری محققان موسسه ی فرانسیس کریک در لندن نشان دادند که متفورمین با تاثیر بر توزیع کلی آهن در سلول ها منجر به تغییر پروسه های بیوشیمیایی ضروری در سلول می شود.
تکنولوژی جدیدی که این کشف را ممکن ساخته است، در آزمایشگاه پرفسور Stephen Michnick، نویسنده ارشد این مقاله و استاد بیوشیمی دانشگاه مونترال UdeM و دارنده ی کرسی تحقیقاتی کانادا در معماری سلولی، ابداع شده است.

دکتر Michnick گفت: اگر می خواهید بدانید که یک دارو یا هر مولکول دیگر در بدن چه کار می کند، باید همه چیز را در آن سلول ها بطور هم زمان بررسی کنید.هم اکنون راه های متعددی برای این کار وجود دارد، اما مزیت روش ما که hdPCA نام دارد، سادگی، غیر تهاجمی بودن و ارزانی آن برای انجام و تفسیر این کار است؛ و می تواند تقریبا در هر آزمایشگاهی انجام شود.این روش می تواند به سرعت پیش بینی و تایید کند که چگونه یک دارو ممکن است سلول ها را تحت تأثیر قرار دهد و به طور همزمان هر گونه تاثیرات دراز مدتی که ممکن است در انسان برجا گذارد را شناسایی کند.
Bram Stynen، بیوشیمیست UdeM، و نویسنده ی نخست این مطالعه گفت: ما متفورمین را برای این مطالعه انتخاب کردیم، عمدتا به این دلیل که یک نمونه جالب برای آزمایش بود، و هیچ مکانیسم واضحی از عملکرد آن تاکنون ارائه نشده بود، کشف اثرات متفورمین برهوموستازی آهن پاداش این مطالعه بود. پیش از این محققان به ارتباط بین متابولیسم آهن و دیابت مشکوک بودند، اما هیچ کس تا به حال ارتباط اثر خاص ضد دیابتی متفورمین را در سلول های زنده با هوموستازی آهن اثبات نکرده بود. Markus Ralser، بیوشیمیست موسسه ی فرانسیس کریک، افزود: این بسیار با معنی است؛ متابولیسم گلوکز به احتمال زیاد از تکامل واکنش های شیمیایی وابسته به آهن پدیدار شده است؛ چنین روابط شیمیایی در تکامل ناپدید نمی شوند.
باید تحقیقات بیشتری بر روی سلول ها و حیوانات برای درک اهمیت مکانیسم عملکرد متفورمین با تقلید شرایط کمبود شدید آهن(iron-starvation mimicking effects) بر متابولیسم گلوکز و چگونگی استفاده از این مکانیسم برای بهبود درمان دیابت انجام شود.

منبع و سایت خبر:

Cell, 2018; DOI: 10.1016/j.cell.2018.09.050

www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181025142013.htm