رژیم کتوژنیک به تغییرات مفید در وزن کمک می‌کند

6 نوامبر 2017- شواهد جدید نشان می‌دهد که در افراد ورزشکار، یک رژیم بسیار کم کربوهیدرات، یا رژیم کتوژنیک می‌تواند باعث سوزاندن چربی و کاهش وزن بیشتر شود. یک رژیم غذایی کتوژنیک، که در آن اجسامی کتونی به عنوان منبع اصلی انرژی به جای گلوکز استفاده می‌شوند، دارای چندین منافع متابولیکی از جمله مدیریت وزن و بهبود کنترل قندخون می باشد. همچنین تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که یک کتون تولید شده در این حالت می‌تواند بخشی از اثرات مفید یک متابولیت حاصل از متابولیسم قند را خنثی کند و به کند شدن پیری و جلوگیری از عوارض مرتبط با دیابت نوع 2 کمک نماید.

 در این مطالعه 20 مرد ورزشکار که در تمرینات استقامتی بسیار ورزیده بودند و به طور معمول رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا استفاده می‌کردند، با دو رژیم مختلف تغذیه شدند: یک گروه همچنان به رژیم غذایی پرکربوهیدرات خود که شامل 65 درصد کربوهیدرات، 14 درصد پروتئین و 20 درصد چربی بود، ادامه دادند و گروه دیگر با یک رژیم کم کربوهیدرات یا کتوژنیک که شامل 6 درصد کربوهیدرات، 17 درصد پروتئین و 77 درصد چربی بود، تغذیه شدند.

در طول مطالعه هر دو گروه برنامه ورزشی مشابهی را دنبال می‌کردند که شامل ورزش استقامتی، قدرتی و تمرینات  دوره‌ای با شدت بالا یا HIIT به مدت 12 هفته بود.

توده‌ی بدنی و درصد چربی بدنی شرکت کنندگان پیش از شروع تحقیق و پس از 12 هفته ارزیابی شد. آنها همچنین یک پروتکل آموزشی را تکمیل کردند که در آن گروه رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا از  کربوهیدراتها و گروه رژیم کتوژنیک از آب و نمک استفاده می‌کردند.

 در انتهای تحقیق، توده‌ی بدنی گروه رژیم کتوژنیک به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود. گروه کم کربوهیدرات یا کتوژنیک تقریباً 6 کیلوگرم از وزن خود را کاهش داده بودند در حالیکه از وزن گروه رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا، تنها نزدیک به یک کیلوگرم کاسته شده بود.

 همچنین تغییرات مفیدی در درصد چربی بدنی گروه کم کربوهیدرات مشاهده گردید. چربی بدنی افراد رژیم کتوژنیک 5.2درصد کاهش یافته بود. درحالیکه درگروه کربوهیدرات بالا، میزان کاهش چربی بدنی  تنها 0.7  درصد بود.

از لحاظ عملکردی، تست ورزشی نشان داد که در گروه رژیم کم کربوهیدرات قدرت بدنی در هنگام تمرینات افزایش یافته و میزان  سوزاندن چربی‌ها نیز افزایش یافته است زیرا شواهد دال بر این است که میزان بتا هیدروکسی بوتیرات (از اجسام کتونی) در گروه  کم کربوهیدارت در هفته دوازدهم افزایش یافته است.

 این یافته ها نشان می‌دهد برای افرادی با فعالیت بدنی بالا، استفاده از یک رژیم کم کربوهیدرات، یا کتوژنیک منجر به تغییرات مفید بیشتری در وزن بدن و ترکیب بدنی می‌شود، همچنین توانایی بدن آنها را برای سوزاندن چربیها  افزایش می‌دهد. اگر چه که ابعاد این مطالعه کوچک است و باید درمیان افرادی با سطح آمادگی جسمانی پایین‌تر مجدداً آزمایش شود، اما این یافته‌ها عملکرد شناخته شده و اثرات رژیم کم کربوهیدرات کتوژنیک را گسترش داده  و تایید می‌کند.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/ketogenic-diet-linked-to-beneficial-changes-in-body-weight-95431770.html