رژیم غذایی سالم با پیری سلولی سالم در زنان مرتبط است

20 اوت 2018- بر طبق یک مطالعه ی جدید که در American Journal of Epidemiology منتشر شده است، خوردن یک رژیم غذایی غنی از میوه ها، سبزیجات و غلات کامل که حاوی قند افزوده ی کم، سدیم و گوشت فرآوری شده ی کم باشد، می تواند به پیری سلولی سالم در زنان کمک کند.
دکتر Cindy Leung، استادیار علوم تغذیه در دانشکده بهداشت عمومی میشیگان می گوید: نکته ی کلیدی مهم این است که تبعیت از یک رژیم غذایی سالم می تواند به حفظ سلول های سالم و جلوگیری از بیماری های مزمن خاص کمک کند. تاکید باید بر بهبود کلی کیفیت رژیم غذایی شما باشد و نه تأکید بر یک غذاهای جداگانه یا مواد مغذی. در این پژوهش، محققان از طول تلومر برای اندازه گیری پیری سلولی استفاده کردند.
تلومرها ساختارهای متشکل از پروتئین و DNA هستند که در انتهای کروموزوم ها قرار دارند که ثبات DNA را تقویت و از آن محافظت می کنند. سن، قوی ترین پیش بینی کننده طول تلومر است - طول تلومرها در طی هر چرخه ی سلولی، کوتاه تر می شود.
با این حال، مطالعات اخیر نشان داده است که طول تلومرها همچنین می تواند به دلیل عوامل رفتاری، محیطی و روانی کاهش یابد.تلومرهای کوتاهتر با افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، دیابت نوع 2 و برخی از سرطان ها ارتباط دارند.
دکتر Leungو همکارانش، رژیم غذایی تقریبا 5000 فرد سالم را بعنوان نمونه ی ملی از رژیم غذایی افراد آمریکایی بررسی کردند. آنها کیفیت رژیم غذایی این افراد را بر اساس چهار شاخص کیفیت رژیم غذایی مبتنی بر شواهد که شامل رژیم مدیترانه، رژیم غذاییDASH  و دو معیار کیفیت رژیم غذایی معرفی شده از طرف وزارت کشاورزی و دانشکده بهداشت عمومی در هارواردبود، درجه بندی نمودند.

برای زنان، نمرات بالاتر برای هر یک از این شاخص ها به طور معناداری با طول بلندتر تلومر ارتباط داشت.
دکتر Leungگفت: ما شگفت زده شدیم که این یافته ها صرفنظر از نوع شاخص کیفیت غذایی که ما استفاده کردیم، با هم سازگار بودند. همه ی این چهار رژیم غذایی بر مصرف مقدار زیادی از میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و پروتئین گیاهی و محدود کردن مصرف قند، سدیم و گوشت قرمز و فرآوری شده تاکید می کنند.به طور کلی، این یافته ها نشان می دهد که پیروی از این دستورالعمل ها با طول تلومر طولانی تر ارتباط دارد و خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد.
دکتر Elissa Epel، استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو، گفت: موضوع مشترک در همه الگوهای رژیم غذایی سالم، این است که آنها حاوی مواد آنتی اکسیدان و ضد التهاب هستند و محیطی بیوشیمیایی که برای تلومرها مناسب است را در بدن فرد ایجاد می کنند.
در مردان، یافته ها در یک جهت ، اما از نظر آماری قابل توجه نبودند.
دکتر Leung گفت: ما برخی از تفاوت های جنسیتی را در مطالعات تغذیه ای و مطالعات تلومری پیشین مشاهده کرده ایم. در مطالعه ی ما و همچنین در مطالعات قبلی، نمرات کیفیت رژیم غذایی مردان نسبت به زنان پایین تر بود. مردان همچنین نوشیدنی های قندی و گوشتهای فرآوری شده ی بیشتری مصرف می کردند که ارتباط آنها(مصرف نوشیدنی های قندی و گوشتهای فرآوری شده) با کوتاه تر شدن طول تلومرها در مطالعات قبلی تایید شده است.
او افزود: ممکن است همه ی مواد غذایی به طور مساوی بر طول تلومرها تأثیر نداشته باشند و شما نیاز به مصرف مقادیر بیشتری مواد غذایی محافظتی داشته باشید تا بتوانید اثرات مضر سایر مواد غذایی را برطرف کند، با این وجود به تحقیقات بیشتری برای این تایید این مطالب نیاز داریم.

منبع و سایت خبر:

American Journal of Epidemiology, 2018; DOI: 10.1093/aje/kwy124

www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180820164248.htm