توجه به درمان دیابت در افرادی با معلولیت‌های یادگیری

 در انگلستان سندی منتشر شده است تا اطمینان حاصل گردد که افراد مبتلا به اختلالات یادگیری و دیابت در سراسر کشور مراقبت‌های مشابهی را دریافت می کنند.

سندNHS RightCare Pathway for Diabetes  the، یک راهنما با تنظیمات منطقی و مناسب برای افراد مبتلا به اختلال یادگیری است زیرا آمارهای اخیر نشان داده است دیابت و چاقی در میان افراد مبتلا به معلولیت یادگیری بسیار بالاتر است.

تیم معلولیت یادگیری NHS در انگلستان با سازمان‌های مختلف بهداشتی برای هماهنگی در ایجاد تنظیمات منطقی همکاری کردند تا ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درک بهتری از نیازهای افراد دارای معلولیت یادگیری بدست آورند.

برخی از این پیشنهادات شامل: برنامه‌ریزی مراقبتهای مشخصی و برنامه‌های ساختارمند حمایتی است. علاوه بر این، متخصصان مراقبتهای بهداشتی تاکید نموده‌اند که باید از درک کامل بیماری دیابت توسط این بیماران اطمینان حاصل نمود و یک متخصص بهداشت حرفه‌ای با تخصص در ناتوانی یادگیری،  در ارائه ی توصیه‌های بهداشتی به این بیماران دخیل باشد.

برنامه‌ی پیشگیری ملی از دیابت در انگلستان به منظور کاهش تعداد افراد مبتلا به دیابت  نوع 2 اجرا و بخصوص با شرایط کسانی که به مشکلات یادگیری مبتلا هستند، سازگار شده است. مسئولین این برنامه‌، آن را در مناطق مختلف اجرا می‌کنند، تا نتایج و تفاوتهای ایجاد شده پس از اجرای آن را بررسی نمایند.

در این سند گفته شده است تغییرات جزئی در مراقبت‌ از افراد مبتلا به معلولیت یادگیری می‌تواند میزان تشخیص و درمان این بیماری را بهبود بخشیده و همچنین از عوارض ناشی از دیابت، تعداد پزشکان مورد نیاز و مراجعه به بخش اورژانس بکاهد.

 نویسندگان ابراز داشتند هدف از این دستورالعمل، ارائه ی اصولی برای تنظیمات منطقی و مناسب است که باید برای دسترسی عادلانه به خدمات مطلوب دیابت برای افراد دارای ناتوانی یادگیری در نظر گرفته شود. در این سند پیوست‌هایی برای اطلاعات، راهنمایی، ابزارها و نمونه‌هایی از ارائه  خدمات مناسب آمده است، همچنین توصیه‌هایی در مورد چگونگی کار با این افراد پس از محرز شدن تشخیص دیابت آورده شده است زیرا اطلاع از ابتلا به دیابت برای این افراد ممکن است بیش از حد سخت باشد.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/focus-given-to-treating-diabetes-in-those-with-learning-disabilities-96983326.html