تاثیر عوامل ارثی بر ظرفیت استفاده از چربی در هنگام استراحت و ورزش

3فوریه 2020 - به نظر می رسد اینکه بدن انسان چگونه از چربی ها برای تولید انرژی استفاده می کند تا حد زیادی توسط ژن ها دیکته می شود. ظرفیت بالاتر استفاده از چربی در اوج ورزش نیز ممکن است سلامت متابولیکی را پیش بینی کند.

مطالعه ی محققان دانشکده ورزش و علوم بهداشتی دانشگاه Jyväskylä نشان داد که دوقلوهای یکسان در زمان استراحت از چربی ها برای تولید انرژی با سرعت مشابهی استفاده می کنند. دوقلوها در بیشترین ظرفیت استفاده از چربی خود در حین ورزش، حتی بیشتر به یکدیگر شبیه بودند.

در مجموع 23 زوج دوقلوی همسان مذکر در مطالعه ی بزرگ FITFATTWIN شرکت کردند.  9 جفت از این دوقلوهای همسان، در فعالیت بدنی اوقات فراغت خود طی سه سال گذشته با یکدیگر تفاوت داشتند. این مطالعه به بررسی رابطه ی بین عوامل ارثی و فعالیت بدنی در اوقات فراغت، در استفاده از چربی در حالت استراحت و در طی آزمایش دوچرخه ی کارسنج(a bicycle ergometer test) پرداخته است.

جری کارپینن دانشجوی دکترا و نویسنده ی این مقاله می گوید: این موضوع تا حدی جای تعجب داشت که هیچ تفاوت بزرگی در ظرفیت استفاده از چربی ها بین دو قلوهای همسان که در میزان فعالیت بدنی خود با یکدیگر متفاوت بودند، مشاهده نشد.

این تحقیق بر این اساس انجام گردید که ظرفیت استفاده از چربیها در افراد بسیار متفاوت است. اما پیش از این، تنها کمتر از نیمی از این تفاوت ها را به تفاوت در سبک زندگی یا ترکیب بدنی مربوط می دانستند و تصور می شد ژن ها بقیه ی این تفاوت را توضیح دهند، اما هیچ شواهد تحقیقاتی روشنی برای تأیید این گفته وجود نداشت.

کارپینن گفت: در مطالعه ی ما مشخص گردید که عوامل ارثی مهمتر از فعالیت بدنی در اوقات فراغت برای تعیین مصرف چربی در استراحت و در حین ورزش عمل می کنند. با این حال، از آنجایی که جمعیت مورد مطالعه ما فقط از دوقلوهای همسان تشکیل شده است، ارتباطی که ما در این مطالعه یافتیم، می تواند تا حدودی توسط یک محیط مشترک در دوران کودکی توضیح داده شود. علاوه بر این، در آینده باید یافته های ما در بین زنان نیز تأیید شود.

همچنین، این مطالعه نشان داد که ظرفیت بالاتر استفاده از چربی در اوج تمرین، با پایین آمدن سطح انسولین خون و گلوکز در طی آزمایش تحمل گلوکز خوراکی همراه است. ارتباط مشاهده شده ممکن است توسط عوامل ارثی نیز توضیح داده شود، زیرا هر دو صفت تحت تأثیر چندین ژن مشابه قرار دارند.

کارپینن توضیح داد: براساس تحقیقات قبلی، به نظر می رسد ظرفیت بالاتر استفاده از چربی باعث محافظت از فرد در برابر افزایش وزن نمی شود زیرا مقدار وزن بدن بر اساس تعادل انرژی کلی دیکته می شود. با این وجود، حداقل تا حدودی، ظرفیت استفاده از چربی ها ممکن است از فرد در برابر اختلالات متابولیکی مانند مقاومت به انسولین محافظت کند.

منبع:

European Journal of Applied Physiology(2019). DOI: 10.1007/s00421-019-04247-x

https://medicalxpress.com/news/2020-02-hereditary-factors-capacity-fat-rest.html