تأثیر کافئین بر مقدار قندخون در ورزش طولانی مدت با شدت کم

محققین تأثیرات مصرف کافئین را  با مالتودکسترین (CHO) بر فشار خون، ضربان قلب و قند خون در طول دوره های طولانی مدت ورزش با شدت کم در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 مقایسه کردند.

دانشمندان در یک مطالعه ی مقدماتی از 8 فرد مبتلا به دیابت نوع2 که 10± 55سال سن داشتند ثبت نام نمودند. قبل از آغاز ورزش به این افراد  یک گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن مالتودکسترین و یا 1.5  میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن کافئین داده شد. سپس این افراد به مدت 40 دقیقه به ورزش پرداخته و ده دقیقه به سرد کردن بدن پرداختند.

مقدار فشار خون این افراد هر 2 دقیقه یکبار بررسی گردید همچنین مقدار قندخون آنها هر ده دقیقه یکبار چک شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون ANOVA  استفاده شد.

هیچ یک از این دو درمان (کافئین و مالتودکسترین) سبب تغییر قابل توجهی در مقدار فشارخون و ضربان قلب این افراد نشد. در طول یک دوره ی 40 دقیقه ای ورزش، استفاده از کافئین موجب کاهش قند خون به میزان 75میلی گرم در دسی لیتر گردید (0.05>P;65%cl )در حالیکه چنین تاثیری با مصرف مالتودکسترین مشاهده نگردید.

نتایج اصلی این تحقیق بشرح زیر است:

·        در این مطالعه، کافئین و مالتودکسترین سبب تغییر چشمگیری در فشارخون و ضربان قلب بیماران مبتلا به دیابت نوع2 در طول 40 دقیقه ورزش با شدت کم نگردید.

·        استفاده از 1.5  میلی گرم کافئین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن این افراد موجب کاهش قندخون به میزان 75 میلی گرم در دسی لیتر در طی ورزش گردید در حالیکه استفاده از 1 گرم مالتودکسترین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن این افراد موجب تغییر قابل توجهی در مقدار قندخون نشد.

منبع:

www.diabetesincontrol.com/articles/diabetes-news/16750-during-prolonged-low-intensity-exercise-caffeine-alters-blood-glucose