بررسی تاثیر مصرف محصولات کاکائو بر خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در یک گروه کوهورت چند قومیتی

24 مه 2018 - در این مطالعه ارتباط بین مصرف شکلات و فلاوانول با احتمال ابتلا به دیابت نوع 2(T2D)  در یک مطالعه کوهورت چندقومیتی (MEC) بررسی شد.
در این مطالعه ، از 151691 شرکت کننده متشکل از بومیان هاوایی، آمریکاییان ژاپنی تبار، آمریکاییان  لاتین تبار، آمریکاییان آفریقایی تبار و نژاد سفید ثبت نام شد. این افراد به مدت 7.8 ± 3.5  سال تحت نظارت قرار گرفتند.پس از این مدت تعداد 8487 موردابتلا به دیابت نوع 2 ثبت شد. وضعیتابتلای این افراد به دیابت نوع 2،  بر اساس سه گزارش فردی و توسط حداقل یکی از سه منبع داده های ثبت شده، تایید گردید.مصرف غذا با استفاده از یک پرسشنامه فرکانس اعتبار سنجی کمّی سنجیده شد و میزان فلاونول دریافت شده از محصولات کاکائو از طریق گزارش افراد شرکت کننده در مورد میزان مصرف آب نباتها و نوشیدنی های شکلاتی تخمین زده شد. ازرگرسيون خطی Cox، تنظیم شده برای عوامل مخدوش کننده ی بالقوه،برای تخمین نسبت خطر(HR) و 95٪ فاصله اطمينان(CI)  استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد مصرف مقادیر بیشتر آب نباتهای شکلاتی (ده گرم در روز یا بیش از ده گرم در مقابل یک گرم در روز) و تعداد دفعات بیشتر(4 بار در هفته یا بیشتر، در مقابل یک بار در ماه) ، به طور معکوس با احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد. مقدار تخمینی دریافت فلاونول از محصولات کاکائو (≥3 میلی گرم در مقابل  <1  میلی گرم در روز) همچنین ارتباط معکوسی را با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نشان داد. ارتباط معکوس قابل توجه، به آمریکاییان ژاپنی تبار، افرادی با وزن طبیعی و افرادی که به سایر بیماریها مبتلا نبودند، محدود بود.
نتیجه گیری
تحقیق حاضر گزارش های قبلی را در مورد ارتباط مصرف بالای محصولات شکلات و فلاونول های مشتق شده از کاکائو، با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را حتی پس از کنترل میزان دریافت قند، کیفیت رژیم غذایی و سایر جنبه های رژیم غذایی تایید کرد.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41430-018-0188-9