افسردگی می تواند سطح فعالیت را در دیابت نوع 2 تحت تأثیر قرار دهد

7 اکتبر 2019 - براساس مطالعه ی انجام شده توسط محققان دانشگاه Leicester، داشتن علائم افسردگی با کاهش فعالیت بدنی در مبتلایان به دیابت نوع 2 همراه است.

فعالیت بدنی یکی از تغییرات کلیدی در شیوه زندگی است که به مبتلایان به دیابت نوع 2 توصیه می شود. افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 ، یک بیماری نسبتاً متداول است.

در این مطالعه محققان اثرات علائم افسردگی را بر میزان فعالیت بدنی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی و تحلیل کردند.

محققان داده های دو مطالعه ی the Walking Away from Type 2 Diabetes و the Let’s Prevent Type 2 Diabetes را مرور کردند. این تحلیل 1100 شرکت کننده را شامل شد.

در این مطالعات افرادی که تحت مداخلات خاص قرار داشتند، با همدیگر مقایسه شدند: افرادی که در طی یک مداخله ی ورزشی تلاش کردند تا تعداد قدم هایی که در روز بر می دارند را افزایش دهند و افرادی که در این مداخله شرکت نکردند.

محققان شرکت کنندگان را براساس داشتن علائم افسردگی، گروه بندی کردند. 11٪ از شرکت کنندگان در شروع مطالعه دچار افسردگی خفيف تا شديد بودند. داده های حاصل از سه سال مطالعه مورد آنالیز قرار گرفت.

نتایج نشان داد که شرکت کنندگان بدون علائم افسردگی در ابتدای مطالعه، به تعداد قدم های روزانه ی خود در طی مداخلات فعالیت بدنی، 592 قدم افزوده بودند.در حالیکه مبتلایان به علائم افسردگی، در شروع مطالعه، تعداد قدمهای کمتری را به تعداد قدمهای روزانه ی خود افزوده بودند.

 محققان از یک سیستم نمره دهی برای درجه بندی سطح علائم افسردگی استفاده کردند و دریافتند که به ازای هر یک درجه افزایش سطح افسردگی در شروع مطالعه، بیماران 88 قدم کمتر در روز، بعنوان بخشی از مداخله، برداشته اند.

تیم تحقیقاتی همچنین بررسی کرد که چگونه افزایش نمره ی افسردگی در طول زمان بر تعداد قدمها در روز تأثیر می گذارد. این یافته ها نشان داد که هر یک امتیاز افزایش در نمره ی افسردگی، در طول دوره ی مطالعه، با 99 قدم کمتر در روز ارتباط دارد.

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مداخلاتی که برای کاهش بار افسردگی انجام می گردد، می تواند به موفقیت مداخلات فعالیت بدنی کمک کند. چنین مداخلاتی باید در مطالعات بعدی تأیید شوند.

این تحقیق در مجله Diabetes Care منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/oct/depression-could-affect-activity-levels-in-type-2-diabetes,-study-suggests-95926664.html