اطلاعات جدید در مورد ژنتیک دیابت در جمعیت ژاپن

4 فوریه 2019- انقلاب های ژنتیکی و ژنومیک منجر به فراوانی داده های مربوط به عوامل ژنتیکی مستعد کننده ی دیابت نوع 2 (T2D) در کنار علل مرتبط با محیط زیست و شیوه زندگی شده است. با این حال، تاکنون بسیاری از مطالعات بر روی جمعیت اروپایی انجام شده است، به این معنی که یافته ها و هر گونه درمان مبتنی بر آنها ممکن است برای دیگر گروه های قومی مطلوب نباشد.

یک مطالعه ی جدید توسط یک تیم از محققان دانشگاه اوزاکا، دانشگاه توکیو،RIKEN  با همکاری سایر موسسات که در مجله  Nature Geneticsمنتشر شده است، ژنتیک دیابت در جمعیت ژاپن، با تجزیه و تحلیل داده های بیش از 36 هزار فرد مبتلا بهدیابت نوع 2 و بیش از 150 هزار فرد کنترل از اقوام ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیقات، 28 ناحیه ژنومی جدید مرتبط بادیابت نوع 2 و نیز مسیرهای مولکولی و سلولهای مرتبط با آن را مشخص نمود که برخی از این ارتباطات به افرادی با تبار ژاپنی اختصاص دارد.

محققان در این مطالعه، متا آنالیزی را انجام دادند که شامل ترکیبی از داده ها از تعداد زیادی از مطالعات مستقل به منظور افزایش میزان داده های موجود و در نتیجه افزایش قدرت آماری بود. همانطور که در این مطالعه ی جدید نشان داده شد، رویکرد ترکیب اطلاعات به طور بالقوه می تواند یافته های جدیدی را ارائه نماید که توسط هر یک از مطالعاتی که برای این بازنگری انتخاب و شامل نمونه ای با اندازه ی کوچکتر بودند، شناسایی نشده بود.

یوکینوری اوکادا می گوید: ما اطلاعات مربوط به ارتباط بین دیابت نوع 2 و بیش از 12 میلیون واریته در سراسر ژنوم از چهار مطالعه ی مختلف مرتبط با ژنوم در جمعیت ژاپن را در متاآنالیز اخیر وارد کردیم و 88 ناحیه ی ژنومیک را که به طور قابل توجهی در ارتباط با این بیماری بودند، کشف کردیم از جمله 28 مورد جدید که به برخی از آنها در گزارشات قبلی در جمعیت اروپا اشاره نشده بود.

سپس گروه به بررسی دقیق تر ژن های شناسایی شده، اثرات جهش ها بر آنها و پروتئین هایی که آنها کد گذاری کرده اند، همراه با مسیرها و سلول های مرتبط پرداختند. نمونه هایی از عوامل ژنتیکی مرتبط بادیابت نوع 2عبارتند از: جهش در  GLP1Rکه در ترشح انسولین وابسته به گلوکز نقش دارد و جهش در ژنهای CPA1 و GP2 که عملکرد آنها در کمک به برخی از سلول های پانکراس برای تبدیل به سلول های بتا شناخته شده است. اگر چه گونه های جهش یافته ی این ژن ها در این مطالعه بادیابت نوع 2مرتبط بودند، اما این جهش ها در مطالعات قبلی بر روی جمعیت اروپا کشف و گزارش نشده بود.

نویسنده ی این مقاله Ken Suzuki می گوید: یافته های ما نشان می دهد که برخی از زمینه های ژنتیکی و مسیرهای مولکولی دیابت نوع 2 در جمعیت ژاپن ممکن است از آنچه که در جمعیت های اروپایی کشف شده است، متفاوت باشد که البته جای تعجب ندارد، زیرا مطالعات نشان داده اند که در مقایسه ی افرادی با شاخص توده بدنی یکسان، ژاپنی ها بیشتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 بودند. تحقیقات ما می تواند منجر به اقدامات پیشگیرانه و درمانی اختصاصی و موثرتر برای افراد ژاپنی یا آسیایی شود.

منبع و سایت خبر:

http://www.osaka-u.ac.jp/en

https://www.news-medical.net/news/20190204/Study-sheds-new-light-on-genetics-of-diabetes-in-Japanese-population.aspx