ارزیابی پیروی پزشکان از دستورالعمل های بالینی برای نظارت بر دیابت

5 ژانویه 2019- در شماره ی کنونی مجله ی Family Medicine and Community Health ، اعضای هیئت مدیره ی سازمان غیر انتفاعی پزشکی خانواده آمریکا، دانشگاه فلوریدا، وزارت تحقیقات، مدیریت و سیاست خدمات بهداشتی ایالات متحده آمریکا ، وزارت بهداشت و پزشکی خانواده، پیروی از دستورالعمل های بالینی را بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ی اقدام جهانی سازمان بهداشت جهانی برای کاهش تاثیرات دیابت بر جمعیت در نظر گرفته و به ارزیابی میزان پیروی پزشکان از این دستورالعملها پرداختند.

در این مطالعه، نویسندگان ازنظرسنجی National Ambulatory Careدر سال 2013(نظرسنجی ملی مراقبت‌های سرپایی) ، برای ارزیابی تبعیت پزشکان آمریکایی از دستورالعمل انجمن دیابت آمریکا برای نظارت بر دیابت استفاده کردند. آنها یک شکاف قابل توجه را بین آنچه که در تنظیمات مراقبت های اولیه انجام می شود و آنچه که برای مدیریت مطلوب دیابت توصیه می گردد، کشف کردند. این یافته ها از اثرات مثبت تداوم مراقبت بر بهبود کیفیت مراقبت از دیابت، پشتیبانی می کند.

منبع:

http://fmch-journal.org/

https://www.news-medical.net/news/20190105/Assessing-physicians-adherence-to-clinical-guidelines-for-monitoring-diabetes.aspx