مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

سال پنجم، شماره 3، پاييز 1389 ، صفحات 57-66

اثرات مصرف آب هويج غني شده با بتاكاروتن بر سطح ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

آتنا رمضاني 1، فريده طاهباز 2، شاهين رسولي 3، بهرام رشيدخاني 4 ، اعظم غروي نوري 5 ، معصومه مسلمي 6، مهدي هدايتي 7

1- دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم تغذيه، دانشكده علوم تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

2- نويسنده مسئول: دانشيار گروه تغذيه باليني و رژيم درماني، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پست الكترونيكي:

farideh.tahbaz@gmail.com                                                                                           

3- پزشك عمومي، انجمن ديابت طبرستان ساري پست الكترونيكي:

tda@diabetestma.org

                                                                                              

4- استاديار گروه تغذيه جامعه، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

  5- محقق گروه تحقيقات تغذيه، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

6- دانشجوي دكتراي صنايع غذايي، دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  7- استاديار مركز تحقيقات پيشگيري و درمان چاقي، پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تاریخ پذیرش: 12/4/1389

چكيده

سابقه و هدف: تغيير و افزايش سطوح ليپيدهاي خون يكي از مشكلات بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 است. اين مطالعه به منظور بررسي تأثير مصرف آب هويج غني شده با بتاكاروتن بر سطوح ليپيد هاي خون در اين بيماران طراحي و انجام شد.

افراد و روش ها: اين كارآزمايي باليني تصادفيِ دو سوكورِ كنترل شده روي 44 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد . ابتدا بيماران به دو گروه  دريافت كننده 200 میلی لیتر آب هويج غني شده با 10 میلیگرم بتاكاروتن (گروه الف ) و آب هويج معمولي (گروه ب ) تقسيم شدند . هر دو گروه به مدت 8 هفته هر روز در وعده ناهار به جاي يك واحد غلات200میلی لیتر آب هويج دريافت كردند. يادآمد 24 ساعته خوراك در 3 روز متوالي و 6 روز غيرمتوالي در ابتدا و انتهاي مطالعه گرفته شد . همچنين، مقدار ليپيد ها، گلوكز و بتاكاروتن سرم در نمونه هاي خون ناشتا در شروع و پايان هفته هشتم اندازه گيري شد. داده هاي بررسي مصرف با نرم افزار  Nutritionist IV آناليز و آزمون هاي آماري با نرم افزار 11.5SPSS تجزيه و تحليل شد.

يافته ها : سطح بتاكاروتن سرم افزايش و كلسترول تام و تري گليسريد و نسبت هاي LDL-c/HDL-C و TC/HDL-C به طور معني داري در گروه الف نسبت به گروه ب كاهش يافت ولي سطوح HDL-C و گلوكز ناشتا در اين تحقيق در هر دو گروه تحت تأثير قرار نگرفت.

نتيجه گيري: مصرف روزانه 200 میلی لیتر آب هويج غني شده با 10 میلی گرم بتاكاروتن يا آب هويج معمولي به مدت 8 هفته بدون تأثير بر مقدار گلوكز سرم، سبب بهبود سطوح بعضي از ليپيدهاي سرم در بيماران ديابتي نوع 2 شد . تأثير آب هويج غني شده در مقايسه با آب هويج معمولي بيشتر بود . اين مداخله تغذيه اي نشان داد كه مصرف آب هويج غني شده احتمالاً مي تواند از افزايش ليپيد هاي خون در اين بيماران جلوگيري كند.