اثرات رسوراترول بر سلامت استخوانها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2  

بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) در معرض خطر بیشتری برای شکستگی استخوان قرار دارند. در چندین مطالعه به اثرات مفید رسوراترول بر سلامت استخوانها اشاره شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات رسوراترول بر تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) و بیومارکرهای متابولیسم کلسیم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 192 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی برای دریافت 500 میلی گرم رسوراترول در روز (Resv500)یا 40 میلی گرم رسوراترول در روز(Resver40 ) و یا پلاسبو به مدت 6 ماه شرکت داشتند. مقدار تراکم مواد معدنی استخوان(BMD) ، محتوای معدنی استخوان(BMC)، کلسیم ، فسفر، آلکالین فسفاتاز و 25 هیدروکسی ویتامین D سرمی افراد شرکت کننده در ابتدای تحقیق و پس از 6 ماه اندازه گیری شد.
در انتهای تحقیق، غلظت کلسیم در همه بیماران افزایش یافت، در حالی که تغییرات درون گروهی در مقدار آلکالین فسفاتاز در هر دو گروه رسوراترول بالاتر بود و 25 هیدروکسی ویتامین D تنها در گروهResv500  افزایش یافته بود بدون تفاوت قابل توجهی در افراد گروه. محققان شاهد کاهش معنی داری در مقدار BMD کل بدن در گروه دارونما، و BMC کل بدن در هر دو گروه دارونما و گروه Resv40 بودند. تغییرات قابل توجهی درBMD  و BMC در گروه Resv500 رخ نداده بود. میانگین تغییرات تعدیل شده از شروع تا انتهای تحقیق در بازویResv500  در برابر پلاسبو برای BMD کل بدن(0.01 vs −0.03 g/cm2, p = 0.001)، BMC کل بدن(4.04 vs −58.8 g, p < 0.001)، T-scoreکل بدن(0.15 vs -0.26)  و فسفر سرمی   (0.07 vs −0.01 µmol/L, p = 0.002)اختلاف معنی داری را نشان می داد. در تجزیه و تحلیل زیر گروه ها، میزان BMD در گروه Resv500 در افرادی که مقدار کلسیم و 25 هیدروکسی ویتامین D آنها در ابتدای تحقیق پایین بود و افراد الکلی به میزان بیشتری افزایش یافته بود.
نتیجه گیری
مکمل500  میلی گرمی رسوراترول از کاهش تراکم استخوان در بیماران مبتلا بهT2DM ، به ویژه در افرادی که شرایط نامطلوبی در شروع تحقیق داشتند، جلوگیری می کند.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41387-018-0059-4

Nutrition & Diabetesvolume 8, Article number: 51 (2018)