ابزاری که به روزه داری ایمن بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در ماه رمضان کمک می کند

20مارس 2020 - براساس مطالعه‌ای که در شماره مارس / آوریل سالنامه ی طب خانواده منتشر شده است، استفاده از الگوریتم روزه داری FAST) (برای سنگاپوری های مبتلا به دیابت نوع 2، روزه گرفتن ایمن را برای این بیماران در ماه رمضان تسهیل می کند.

دکتر ژنگ كنگ لوم، از دانشگاه ملی سنگاپور و همكارانش به طور تصادفی از 97 شركت كننده برای استفاده از آلگوریتم FAST(46 نفر) یا مراقبت معمول بدون FAST(51 نفر) در این مطالعه ثبت نام کردند. سطح هموگلوبین گلیکوزیله ی شرکت کنندگان در ابتدای تحقیق 9/5 درصد گزارش شد و این افراد قصد روزه گرفتن برای 10 روز یا بیشتر را در طول ماه رمضان داشتند.

محققان دریافتند که میزان بهبود HbA1c در ماه رمضان در گروه مداخله یا همان گروه استفاده از آلگوریتم FAST(0.4 −) نسبت به گروه کنترل یا گروهی که از آلگوریتم FAST استفاده نمی کردند (0.1 −) بیشتر بود. میانگین سطح قند خون ناشتا درگروه مداخله، به میزان 3.6 – میلی گرم در دسی لیتر کاهش یافته بود در حالی که میانگین سطح قند خون ناشتا در گروه کنترل 20.9 + میلی گرم در دسی لیتر، افزایش یافته بود. علاوه بر این، میانگین قند خون پس از صرف غذا در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بهبود بیشتری یافته بود (16.4 − میلی گرم در دسی لیتر در مقابل 2.3− میلی گرم در دسی لیتر). براساس خود اظهاری بیماران از اندازه گیری میزان قند خونشان، در گروه شاهد حوادث هیپوگلایسمی کمتری نسبت به گروه مداخله وجود داشت (شش مورد در مقابل چهار مورد). گروهها از نظر نوسانات قند خون و دیسترس دیابتی مشابه بودند.

نویسندگان اظهار داشتند: یافته های ما بر اهمیت ابزارهای مؤثر و ایمن مبتنی بر دانش و شناخت که متناسب با فرهنگ هر کشور باشد، برای مدیریت دیابت در ماه رمضان تأکید دارد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-03-tool-aids-safe-fasting-t2dm.html