میانگین تخمینی قند خون یا eAG

 انجمن دیابت آمریکا اصطلاح جدیدی را برای کنترل و مدیریت دیابت به نام میانگین تخمینی قند خون  یا estimated Average Glucose با واحد میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر معرفی کرده است.

انجمن دیابت آمریکا در مطالعات تحقیقاتی پیشرفته ارتباط میزان هموگلوبین Alc و eAG را بررسی نموده است. بیماران می توانند با داشتن مقدارeAG مقدار هموگلوبینA1c خود را محاسبه کنند و یا با داشتن مقدار هموگلوبین A1c ، می توانند مقدار eAG خود را بر حسب واحد مورد نظر، میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر اندازه گیری نمایند، رابطه ی مقدارA1c با eAG بر اساس معادلۀ ریاضی زیرتوضیح داده می شود:

28.7 X A1C – 46.7 = eAG

 به جدول زیر توجه کنید:

                                            

% A1C

eAG       mg/dl

eAG       mmole/l

۶

١٢۶

٧

۶/۵

١۴٠

٨/٧

٧

١۵۴

٨/۶

٧/۵

١۶٩

٩/۴

٨

١٨۳

١٠/١

٨/۵

١٩٧

١٠/٩

٩

٢١٢

١١/٨

٩/۵

٢٢۶

١٢/۶

١٠

٢۴٠

١۳/۴

 

مطالعات نشان دهندۀ ارتباط خطی بین A1cو میانگین تخمینی قند خون (eAG) است.در واقع میانگین تخمینی قند خون بیمار، مقدار قند خون او در طول روز است که می توان با معادلۀ ریاضی بالا، آن را با معیار کنترل دراز مدت قند خون یعنی هموگلوبین A1c ارتباط داد. بدین ترتیب بیماران می توانند بین کنترل روزانۀ قند خون و کنترل طولانی مدت قند خون خود ارتباط برقرار کرده و این کار به آنها در مدیریت بهتر بیماری خود کمک خواهد کرد.

A1cچیست؟ 

 HbA1cدرصد هموگلوبین گلیکوزیله شدهرا طی دو تا سه ماه گذشته نشان می دهد. نتایج HbA1c به پزشکان برای بررسی برنامۀ درمانی بیمار و میزان موفقیت آنها در کنترل بیماری کمک می کند.

آزمایش A1c در آزمایشگاه قابل انجام است. توصیه می شود مقدارHbA1c حداقل دوبار در سال برای هر بیمار دیابتی اندازه گیری شود.بهتر است مقدار A1c برای افراد دیابتی کمتر از 7درصد  باشد،  HbA1cبرای افراد غیردیابتی بین 4 تا 6 درصد می باشد.

   چرا دانستن میانگین غلظت قند خون برای کنترل و مدیریت دیابت مهم است؟

در سال ١٩٩۳انجمن دیابت آمریکا به دنبال بررسی های فراوان،A1c را به عنوان یک نشانگر، برای بررسی احتمال بروز عوارض دیابت اعلام کرد. هرچه A1cبه مقدار نرمال نزدیک تر باشد، خطر ابتلا به عوارض دیابت در افراد، کمتر است.

تفاوت A1cو اندازه گیری قند خون روزانه بوسیلۀ دستگاه های قندسنج خانگی

A1c  در واقع نشان دهنده کنترل قند خون در ٢تا ۳ ماه گذشته است و به درصد بیان می شود و نشان دهنده ی درصد هموگلوبین متصل شده به قند نسبت به هموگلوبینمتصل نشده به قند است، در حالی که اندازه گیری روزانه قند خون (با واحد میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر) نشان دهندۀ مقدار قند خون در همان لحظۀ اندازه گیری است و نشان دهندۀ مقدار قند خون در سایر اوقات روز نمی باشد.

اهمیت اندازه گیری روزانه قند خون توسط بیمار ( به وسیله ی گلوکومتر)

اگر چهA1c وسیلۀ بسیار مهمی در ارزیابی کنترل قند خون است اما نمی تواند جایگزین اندازه گیری مقدار قند خون روزانه گردد، زیرا آزمایشA1cمقدار قند خون بیمار را به صورت روزانه بیان نمی کند.از آنجائیکه بیماران برای تنظیم مقدار داروهای مصرفی خود، همچنین میزان  فعالیت بدنی و نوع برنامۀ تغذیه ای نیاز به اندازه گیری مقدار روزانۀ قند خون دارند و باید مقادیر قند خون روزانه خود را در جدولی گزارش کرده و به پزشک ارائه دهند.بنایراینA1C به تنهایی برای کنترل قند خون کافی نیست اما به همراه مقادیر اندازه گیری شدۀ روزانۀ قند خون برای کنترل بهتر بیمار به کار می رود.

  eAGچیست و چرا اندازه گیری آن مهم است؟

انجمن دیابت آمریکا(ADA) و انجمن مطالعات دیابت اروپا (EASD) و فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) در تلاشند که اصطلاح eAGیعنی میانگین مقدار گلوکز خون اندازه گیری شده فرد در طول ٢۴ساعت را که در اجتماعات پزشکی اخیرا اختراع شده است به همگان معرفی کنند. اخیراً اصطلاح جدید دیگری به نام eGFRکه همان سرعت فیلتراسیون گلومرولی تخمینی است(estimated glomerular filtration rate)  برای تعیین مقدار فعالیت کلیه ها اختراع شده است که راه بسیار ساده تری نسبت  به اندازه گیری کراتینین خون برای بررسی عملکرد کلیه هاست.

 برنامۀ مطالعات بین المللیA1c -Derived Average Glucose(ADAG)با بررسی میزان eAG   وA1c در ۵٠٧نفر(268 فرد مبتلا به دیابت نوع I، ١۵٩فرد مبتلا به دیابت نوع II و ٨٠ فرد سالم) از ده مرکز بین المللی دنیا ارتباط خطی این اندازه گیری را یافتند و به صورت فرمول زیر ارائه دادند:

28.7 X A1C – 46.7 = eAG

با استفاده از این فرمول ریاضی می توان بدون دادن آزمایش A1C، مقدار eAG را محاسبه کرد ، یا برعکس. شما می توانید با مراجعه به آدرس زیر مقدار A1c یا  eAG خود را در باکسی وارد کرده و معادل آنرا بطور اتوماتیک بر اساس دیگری دریافت کنید:

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c

منبع:

http://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/definitions/estimated-average-glucose-eag/