میانگین تخمینی قند خون یا eAG  (estimated Average Glucose )

   انجمن دیابت آمریکا اصطلاح جدیدی را برای کنترل و مدیریت دیابت به نام میانگین تخمینی قند خون  یا eAG با واحد میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر معرفی کرده است.

   انجمن دیابت آمریکا در مطالعات تحقیقاتی پیشرفته ارتباط میزان هموگلوبین Alc و eAG را بررسی نموده است. بیماران می توانند با داشتن مقدار eAG مقدار هموگلوبین A1c خود را محاسبه کنند و یا اینکه با داشتن مقدار هموگلوبین A1c ، می توانند مقدار eAG خود را بر حسب واحد مورد نظر، میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر اندازه گیری کنند.

   رابطه ی مقدار A1c با eAG بر اساس معادلۀ ریاضی زیرتوضیح داده می شود:

٢٨/٧×A1C-۴۶/٧=eAG

 به جدول زیر توجه کنید:

                                               

% A1C

eAG       mg/dl   

eAG       mmole/l 

۶

١٢۶

٧

۶/۵

١۴٠

٨

٧

١۵۴

٨/۶

٧/۵

١۶٩

٩/۴

٨

١٨۳

١٠/١

٨/۵

١٩٧

١٠/٩

٩

٢١٢

١١/٨

٩/۵

٢٢۶

١٢/۶

١٠

٢۴٠

١۳/۴

 

مطالعات نشان دهندۀ ارتباط خطی بین A1c و میانگین تخمینی قند خون (eAG) است. eAG در واقع میانگین قند خون فرد بیمار در طول روز است که می توان با معادلۀ ریاضی بالا آن را با فاکتور کنترل دراز مدت قند خون یعنی هموگلوبین A1c ارتباط داد.بدین ترتیب بیماران می توانند بین کنترل روزانۀ قند خون و کنترل طولانی مدت آن ارتباط برقرار کرده و این کار به آنها در مدیریت بهتر بیماری کمک خواهد کرد.

 

 A1C چیست؟

   HbA1C درصد هموگلوبین گلیکوزیله شده  را طی دو تا سه ماه گذشته نشان می دهد. نتایج HbA1C به پزشکان برای بررسی برنامۀ درمانی بیمار و میزان موفقیت آنها در کنترل بیماری کمک می کند.

آزمایش  A1C  در آزمایشگاه قابل انجام است. توصیه می شود مقدار A1C حداقل دوبار در سال برای هر بیمار دیابتی اندازه گیری شود.

  بهتر است مقدار  A1C برای افراد دیابتی کمتر از٧ %  باشد، برای افراد غیر دیابتی بین ۴%  تا۶% مناسب است.

   چرا دانستن میانگین غلظت قند خون برای کنترل و مدیریت دیابت مهم است؟

   در سال ١٩٩۳ انجمن دیابت آمریکا به دنبال بررسی های فراوان، A1C را به عنوان یک نشانگر  برای بررسی احتمال بروز عوارض دیابت اعلام کرد. هرچه A1C به مقدار نرمال نزدیک تر باشد، خطر ابتلا به عوارض دیابت در افراد، کمتر است.

   تفاوت A1C و اندازه گیری قند خون روزانه بوسیلۀ دستگاه های قندسنج خانگی

A1C در واقع نشان دهنده کنترل قند خون در ٢ تا ۳ ماه گذشته است و به درصد بیان می شود و نشان دهنده ی درصد هموگلوبین متصل شده به قند نسبت به هموگلوبین متصل نشده به قند است، در حالی که اندازه گیری روزانه قند خون (با واحد میلی گرم در دسی لیتر یا میلی مول در لیتر) نشان دهندۀ مقدار قند خون در همان لحظۀ اندازه گیری است و نشان دهندۀ مقدار قند خون در سایر اوقات روز نمی باشد.

اهمیت اندازه گیری روزانه قند خون توسط بیمار ( به وسیله ی گلوکومتر)

   اگر چه A1C وسیلۀ بسیار مهمی در ارزیابی کنترل قند خون است اما نمی تواند جایگزین اندازه گیری مقدار قند خون روزانه گردد، زیرا آزمایش A1C مقدار قند خون بیمار را به صورت روزانه بیان نمی کند.  از آنجائیکه بیماران برای تنظیم مقدار داروهای مصرفی خود، همچنین میزان  فعالیت بدنی و نوع برنامۀ تغذیه ای نیاز به اندازه گیری مقدار روزانۀ قند خون دارند و باید مقادیر قند خون روزانه خود را در جدولی گزارش کرده و به پزشک ارائه دهند.

   بنایراین A1C به تنهایی برای کنترل قند خون کافی نیست اما به همراه مقادیر اندازه گیری شدۀ روزانۀ قند خون برای کنترل بهتر بیمار به کار می رود.

   eAG چیست و چرا اندازه گیری آن مهم است؟

   انجمن دیابت آمریکا (ADA) و انجمن مطالعات دیابت اروپا (EASD) و فدراسیون بین المللی دیابت (IDF) در تلاشند که اصطلاح eAG یعنی میانگین مقدار گلوکز خون اندازه گیری شده فرد در طول ٢۴ ساعت را که در اجتماعات پزشکی اخیرا اختراع شده است به همگان معرفی کنند. اخیراً اصطلاح جدید دیگری به نام eGFR که همان سرعت فیلتراسیون --- تخمینی است(estimated glomerular filtration rate)  برای تعیین مقدار فعا لیت کلیه ها اختراع شده است که راه بسیار ساده تری نسبت  به اندا زه گیری کراتینین خون برای بررسی عملکرد کلیه هاست.  برنامۀ مطالعات بین المللی A1C -Derived Average Glucose(ADAG)با بررسی میزان eAG و A1Cدر ۵٠٧ نفر (٢۶٨ نفر مبتلا به دیابت نوع I، ١۵٩ نفر مبتلا به دیابت نوع II و ٨٠ نفر سالم) از ده مرکز بین المللی دنیا ارتباط خطی این اندازه گیری را یافتند و به صورت فرمول زیر ارائه دادند:

٢٨/٧×A1C-۴۶/٧=eAG

 

با استفاده از این فرمول ریاضی می توان بدون دادن آزمایش A1C ، مقدار eAG را محاسبه کرد ، یا برعکس.