تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگ

ورزش در افراد دیابتیاولین 1 2 3 4 5 6 7         آخرین