تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . حکيم ارد بزرگ

رازهای تغذیه سالماولین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 آخرین