به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)

خبرهای علمی سایتاولین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 آخرین